رابطه مسیحیان با خدا خیلی قوی تر از رابطه مسلمانان با خدای خودشان است، مسیحیان اجازه دارند تا او را پدر خطاب کنند، او از آسمان به زمین آمده و هماننند ما درد کشیده و ما را بهتر درک می کند. او کفاره همه گناهان ما را پرداخت کرده است.

  • 1396/06/21 - 19:41
آیا احساس فرد دلیلی بر حقانیت دین و اعتقاد اوست؟ بسیاری از بت‌پرستان رابطه‌ای عاشقانه با بت خود دارند او را پرستش می‌کنند. صمیمانه با او گفتگو می‌کنند و اشک می‌ریزند و حتی برخی برای خدایان باطل خود حاضرند کشته شوند.

الف: آیا احساس فرد دلیلی بر حقانیت دین و اعتقاد اوست؟ بسیاری از بت‌پرستان رابطه‌ای عاشقانه با بت خود دارند او را پرستش می‌کنند. صمیمانه با او گفتگو می‌کنند و اشک می‌ریزند و حتی برخی برای خدایان باطل خود حاضرند کشته شوند.
ب: کدام ترازو است که بتواند احساس افراد را در ارتباط با خدای خود بسنجد که شما ادعا می‌کنید رابطه مسلمانان با خدای خودشان مانند مسیحیت صمیمانه نیست؟ اینکه شما لذت مناجات با خدای خود را درک نکردید مشکل از خدا یا دین نیست. چه بسیارعاشقان شیدایی که در مناجات‌های خود شب را تا به صبح در رکوع می گذرانند و چون غرق در جذبه الهی و لذت مناجات و گفتگو با معشوق خود هستند هیچ خستگی و دردی را احساس نمی‌کنند.
ج: شما می‌گویید چون خدا از سنخ انسان شد توانست او را درک کند .این یعنی اینکه خدا قبل از اینکه لباس جسم بپوشد قادر به درک بندگان خود نبود و یا از احوال و شرایط آنها آگاهی نداشت مگر نه اینکه او خود خالق جسم و درد و عشق و شادی و غصه است پس چگونه است که خودش آنرا درک نمی کرد این یعنی یک نقص برای خدای عالم و قادر. آیا خدای مسلمانان که از رگ گردن به ایشان نزدیک است و خالق روح و جسم بشر است و از افکار و آلام و اندیشه‌های او در هر لحظه آگاه است مخلوق خودش را درک نمی‌کند؟ اگر چنین است که خدای ناقصی است که برای درک بشر نیازمند به جسم باید باشد.
د: آیا خدا محدودیت پذیر است؟ آیا غیر از خدا موجودی نامحدود در این جهان وجود دارد؟ آیا جسم مادی دارای محدودیت نیست؟ پس چگونه خدای نامحدود در یک جسم محدود قرار می‌گیرد و در عین حال  باز خدای نامحدود است؟
ه: خدا مهربان هست یاخیر؟ آیا خدا به بنده خود ظلم می‌کند؟ آیا خدا سبب آزار و اذیت بندگانش می‌شود؟ آیا خدا دوست دارد که بندگانش به جهنم بروند؟ اگر فردی به شما ظلم کند و شما برادر او را که بی‌تقصیر است کتک بزنید ظالم هستید یاخیر؟ اگر جواب مثبت است پس خدا ظالم است، نه مهربان. چون بنابر عقیده شما خداوند به خاطر گناه آدم که تازه از آن توبه هم کرده بود، به همه فرزندان او غضب نموده  و آنها را تنبیه کرد و حتی افراد صالح را بعد از مرگ، بدلیل گناهی که هیچ اختیاری در آن نداشتند، به جهنم فرستاد.
 و: ایمان به عیسی چه گناهانی را پاک می کند؟ آیا غیر ازگناه نخستین  برای سایر گناهان را نیز فدا شده است؟
آیا بعد از ایمان به مسیح هیچ گناهی سبب جهنمی شدن فرد نمی‌شود؟ پس اگر فرد بعد از ایمان به مسیح مسلمان شود باز هم اهل نجات است؟ اگر جواب منفی است پس عیسی مسیح همه گناهان را پاک نمی‌کند و نمی‌تواند دغدغه  و ترس از جهنمی شدن را از ما دور کند. و اگر جواب مثبت است چرا مسلمان نمی‌شوید؟

تنظیم و تدوین