علت حل شدن برخی از مشکلات و گرفتاری عناصر مسیحیت پس از ارتباط گیری و درخواست دعا از کشیش های شبکه ماهواره ای با اینکه به نظر شما این دین منسوخ شده است چیست؟

  • 1396/06/21 - 19:24
آیا بروز شفا، انجام اعمال خارق العاده و یا رسیدن به خواسته ها و آرزوها دلیل بر درستی اعتقادات و افکار افراد است؟ در این صورت اعمال خارق العاده مرتاض ها و یا شفای بیماران توسط آنها باید دلیلی بر حقانیت اعتقادی آنها باشد. حتی شیطان و انبیای کذبه نیز قادر به انجام این کارهای عجیب هستند

الف: آیا بروز شفا، انجام اعمال خارق العاده و یا رسیدن به خواسته ها و آرزوها  دلیل بر درستی اعتقادات و افکار افراد است؟ در این صورت اعمال خارق العاده مرتاض ها و یا شفای بیماران توسط آنها باید دلیلی بر حقانیت اعتقادی آنها باشد. حتی شیطان و انبیای کذبه نیز قادر به انجام این کارهای عجیب هستند. «ازآنرو که مسیحان دروغ و انبیای کَذَبَه ظاهر شده، آیات و معجزات از ایشان صادر خواهد شد، بقسمی که اگر ممکن بودی، برگزیدگان را هم گمراه نمودندی. (انجیل  مرقس  13:  22)».
«و عجب نیست، چونکه خودِ شیطان هم خویشتن را به فرشته نور مشابه می‌سازد. (دوم قرنتیان 11:  14)» و چه بسا برخی از افراد با کمک از اجنه کارهای و اعمال خاصی را انجام می دهند و با همین ترفند، افراد ساده اندیش را به انحراف می کشند.
ب: برخی از این موارد ناشی از قدرت روحی انسان و تمرکز افراد بر یک مساله و یا ناشی از تلقین است. به عنوان مثال هنوز هم در هند افرادی هستند که به شفابخش معروف بوده و  با ریاضت و تمرینات مانترا به قدرت های  شفا بخشی دست می یابند.( یوگا و انرژی درمانی، سوامی نیرانجا، ص 115)
ج: برخی از این موارد صرف ادعا است و هیچ دلیلی بر صحت آن ارائه نمی شود و بالعکس مواردی  داریم که کشیشان شیاد با ترفندها و زدو بندهای پشت پرده و رشوه به افراد برای بازار گرمی خود چنین ادعا هایی را مطرح می کنند.
ه: درستی تعالیم یک دین باید با ترازوی عقل و منطق  سنجیده شود نه فقط به ادعای کشف و شهود. از سویی دیگر در هر دوره ای برای اثبات حقانیت و درستی کلام مدعیان وحی الهی معجزاتی مطرح بوده است با توجه به خطر انبیای کذبه حضرت عیسی نشانه هایی را برای تشخیص دروغگویان قرار داده آیا شما این موارد را از مدعیان درخواست کرده اید؟  و آیا همه آنها را انجام می دهند، کارهایی مانند خوردن سم قاتل، زنده کردن مرده، گفتگو به زبان سایر مردم بدون مطالعه و... «و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند، ضرری بدیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند، شفا خواهند یافت. ((مرقس 16 : 17-18)».
 و: آیا عیسی مسیح از نظر شما خدا نیست؟ آیا شعار اصلی او را محبت به دیگران نمی دانید؟ بنابر این اگر مسلمانی از او درخواستی داشته و یا از او شفا بخواهد به او جواب می دهد یاخیر؟ اگر  جواب می دهد و دعای مسلمانان راهم مستجاب می کند ما نیز بر حق هستیم.
ز: رحمت عام الهی شامل همه بندگانش در این دنیا می شود حتی مشرکان بر سر سفره رزق او متنعم هستند . اولیای الهی مظهر این رحمت عام در دنیا هستند و لذا گاهی به خواست های صادقانه مخالفان خود نیزعنایت می کنند.

 

تولیدی