124 هزار پیامبر شما فقط در 1.15 % خشکی زمین نازل شده اند آیا خدا برای سایر نقاط جهان برنامه نداشته است؟

  • 1396/06/20 - 19:15
خاستگاه تمدن بشری در این منطقه بوده و بنا بر شواهد تاریخی تمدن از این منطقه به سرتاسر جهان گسترش یافته و لذا خاستگاه تحولات مهم فرهنگی و دینی بشر نیز در این منطقه رخ داده و به سایر نقاط منتقل شده و البته این به این معنا نیست که خداوند برای سایر اقوام و ملل نبی و یا راهنمایی نفرستاده است.

الف: اولاً از کجا برای شما ثابت شد که 124 هزار پیامبر تنها در این نقطه  نازل شده اند مگر شما تاریخچه و شناسنامه همه آنها را دارید؟ کدام محقق و دانشمند و یا انسان عاقلی این ادعا را کرده که شما بدان ملتزم شده اید؟
ب: بنابر آنچه قبلا بیان شد مهم رسیدن پیام دین به افراد بشر است نه محل تولد دین.
ج: خاستگاه تمدن بشری در این منطقه بوده و بنا بر شواهد تاریخی تمدن از این منطقه به سرتاسر جهان گسترش یافته و لذا خاستگاه تحولات مهم فرهنگی و دینی بشر نیز در این منطقه رخ داده و به سایر نقاط منتقل شده و البته این به این معنا نیست که خداوند برای سایر اقوام و ملل نبی و یا راهنمایی نفرستاده است.

 

تنظیم و تدوین