افزودن نظر جدید

درود. آنچه در نوشتار آمد به راستی، راستینه است. خوار شمردن، فرومایه پنداشتن زنان رنجیده بر هر راستی نگری دردآور است. آیین مزدیسنا گرچه زیبایی ها دارد، لیک تاریکی های آن نیز سزاوار چشم پوشی نیست. درود بر راستی نگران و درود بر آنان که راستی را به زیر کشیدن و دروج را اوجاندن ناپسند است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.