افزودن نظر جدید

اینکه شما تونستین تاریخی مثل 3 هزار سال در نظر بگیرین جالب هست چون هیچ یکی از محققین و مورخین در مورد تاریخ تولد زرتشت و محل تولد او اتفاق نظر ندارند. اگر ترتیب را دیده باشید کم رنگ ترین دین را مجوس بیان کرده که در مورد زرتشتی بودن و تطبیق آن حرف بسیار هست. علاوه بر این و اگر قبول هم کنیم که مجوس و زرتشت یکی هستند، این موارد مانند ازدواج با محارم و رفتار با زن دشتان و ... از مسائلی است که خود کتابهای زرتشتیان به آن اقرار دارند. اینکه شما از مطالبی که در کتاب آنها هست دفاع می کنید، جای تفکر دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.