افزودن نظر جدید

ابن عربی یقینا تقیه کرده واگر احتیاط نمیکرد با اولین نظر درست بوسیله کوردلان سنی از پا در میامد کوردل فرقی بحالش نمیکند ابوطالب بهشت باشد یا جای دیگر در لحظه اخر جاندادن وقتی ابوسفیان بالای سر مبارک ابوطالب رسید با صدای بلند می خواست اعتراف بت پرستی از او بگیرد ولی او سکوت کرد وبعد جان را به جانافرین تسلیم کرد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.