افزودن نظر جدید

ما بحثمون علمی هست. حرف حساب میزنیم برای چی خجالت بکشیم؟ فکر کنم شما باید خجالت بکشید که متعصبانه دفاع میکنید. اگر حرف حساب دارید با دلیل و منطق و محترمانه بیان کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.