افزودن نظر جدید

مطالعه این نوشتار را پیشنهاد میکنم. «ضعف و نقص در ذات اهورامزدا ؟» به آدرس https://www.adyannet.com/fa/news/2319
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.