افزودن نظر جدید

سلام. مصاحبه جنجالی رجبی پیرامون تاریخ باستان و ساسانیان و اسلام در دو لینک زیر: https://eilam.blogsky.com/1399/11/09/post-151/%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c https://eilam.blogsky.com/1399/11/16/post-152/%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.