افزودن نظر جدید

نماز خواندن واجب است، نماز یهود را خدا به آنها دستور داده این از خودخواهی فلسطینیان است که مانع نماز خواندن یهود میشوند، اعضای رژیم صهیونیستی، رگ و ریشه کولی دارند که بعد از جنگ دوم جهانی یهودی شده اند پس باید ایشان را تشویق به دینداری کرد،حتی هرتسل هم بی دین بود و تظاهر به یهودیت میکرد(یهودی به حکم تورات موی شقیقه را کوتاه نمیکند و به سنت ابراهیم سبیل و ریش چانه را میتراشد عکس هرتسل را ببینید موی شقیقه را تراشیده و سبیل و ریشه چانه دارد) هرچند مردم اسرائیل به واقع باور به دین یهودیت ندارند و تا حد تمسخر در این عمل میکنند که به وضوح عیان است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.