افزودن نظر جدید

جالبه خودتون به تصحیح خالقی مطلق استناد کردید آنوقت حرف خالقی مطلق را در مورد یکسانی کیانیان و هخامنشیان قبول ندارید!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.