افزودن نظر جدید

اینکه تا همین صد سال گذشته تعلیم و تربیت اصولا ماهیت دینی داشته و مراکز آموزشی عمدتا مدرسه های دینی بودند، خوارزمی را آخوند نمیکند. شما باید به مبانی این مفاهیم و تغییرات زمانی آنها توجه کنید. پرداختن و اعتقاد به امور دینی زمانی همگانی بود. خوارزمی عمرش را در منبر و مساجد صرف نکرد و به امور دینی مردم و هدایت یا گمراهی آنان ههم نپرداخت. در مورد میرزا کوچک ودیگران هم همین طور است. گفتگو در باره آخوند و نقش اجتماعی آنها به عنوان یک طبقه و قشر مشخص اجتماعی است که به صرفا به امور دین و مراسم آن میپردازند، و میبینیم که این تقسیم کار در دوارن جدید کاملتر شده. پس لطفا به بهره برداری ایولوژیک و سیاسی نپردازید و همه چیز را اینچنین خبط و بی معنی نکنید. امروز شما برای ریاضیدان شدن از مکتب استفاده نمیکنید (البته میتوانید اما چند صباحی) و باید به مدرسه و دانشگاه بروید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.