افزودن نظر جدید

متأسفانه گسترش شبکه های اجتماعی، جامعه ما را باسوادتر نکرد. نمونه‌اش کامنت شخصی به نام «فرزند ایرانشهر» که هرچه در کانال‌های زرد تلگرام میخواند باور میکند. ادعا میکند کوروش برده داری را برانداخته است. در حالیکه در منشور کوروش چنین چیزی وجود ندارد و از سویی هم در دوران کوروش و هم پس از او همواره بردگان در جامعه پارسی زندگی میکردند. اسناد: https://www.adyannet.com/fa/news/10935 و همچنین: چرا اید خودستایی‌های کوروش را باور کرد/ کوروش میگوید من بدون جنگ وارد بابل شدم. چه دلیلی دارد تعریف و تمجید یک شخص از خودش را سند تاریخی بگیریم؟ اتفاقا کوروش در حمله به بین النهرین بسیاری را کُشت. مثلاً داستان اوپیس را بخوانید: https://b2n.ir/39053 همچنین در آن منشور کوروش که برخی به آن افتخار میکنند آمده که کوروش میگوید من یک گوساله به نام مردوک را خدای خودم میدانم و او را میپرستم. سند: https://www.adyannet.com/fa/news/1183
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.