افزودن نظر جدید

قطعاً مسیحیت فعلی قائل به این است که خدا تغییر کرد و تبدیل به جسم شد و برای همین است که ب گزاف مدّعی اند عیسی خداست و برایش الوهیّت قائلند در حالی که این عقیده تغییر و تبدیل شدن خدا با متن کتاب مقدس هم در تضّاد و تناقض است که در ملاکی 6: 3 نوشته است: من که خدا هستم تغییری نمی کنم از این روست که شما ای فرزندان اسرائیل هلاک نشده اید مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و هر فرقه و آئینی حتّی فرقه های اسلامی بایست عقایدشان برهانی باشد وگرنه ذرّه ای ارزش ندارد و پوچ و دروغ است ما شیعیان مسلمان عقایدمان برهانی است و قابل اثبات و پذیرش برای هر فرد عاقل و مُنصفی و حاضریم با هر کسی در این باره گفتگو و مناظره کنیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.