افزودن نظر جدید

همان طور که عصای موسی به مار تبدیل تبدیل می شود و یا یونس ۴۰ شبانه روز در شکم ماهی زندگی میکند، به همین دلیل داود کاوسوار هم سوار بر دیوار جابجا می شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.