افزودن نظر جدید

هخامنشیان خیلی خوب بودند چون توانستند حکومت فراعنه را ساقط کنند؟ پس با استدلال شما، مغواتن هم باید خوب باشند چون حکومت بنی العباس را ساقط کردند. ببینید تنها علتی که شما از هخامنشیان تمجید میکنید احتمالا تعصبات قومی قبیلگی هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.