افزودن نظر جدید

بنام خداوند جان و خرد ابرو یا شرف گوهریست که در فِرتاش(=وجود) انی که راست گوید دیده می شود.دوم انکه در تازش ایران به یونان و جستارهای وایسته به ان شک و گمان های فراوانی بودش دارد که انان را به چالش بنیادین می کشد.سوم اگر بینگاریم چنین رویدادی رخ داده جنگ ایران و یونان یک جنگ دینی و تازش فرهنگی مانند ان مینه باوری(ایدئولوژی) ویرانگر و اهریمنی اسلام نبود که بیاید و بخواهد دینایی پاک از دُروَندان(کافران) پدید اوردو زبانش را زبان خدا بداند و هر انچه را که با خوی و خیم فرهنگ خونخوار تازی ناساز بود را از میان برد و تازی کند.خدای را سپاس انچنان آویشگان از این جَنوَری(جنایت) اهریمنان دیوسرشت مسلمان هست (خستو یا اعتراف های خودشان و ...) که نمی توان زیرش زد.نمونه اش مصر است که با ان فرهنگ و شارینِش(تمدن) با شکوه هستی و نیستی خویش را در یورش تازیان و اسلام با مرگ زبانش از دست داد تازیان با زور شمشیر زبانش را نابود کردند(شاید بخواهی بگویی ریشه نداشتند ها!!!). 4-شاید یک درخت در یک توفان که یک پَدیده ی زاستاری(طبیعی) هست نابود نشود ولی زمانی که با بیل و کلنگ و اره به جانش افتی و هموارش کنی دیگر نشانی از ان درخت نماند (درست همانکاری که تازیان کردند) این پَراسِه(مسئله)دیگر پیوندی به ریشه ندارد چون ریشه را برمیکنند.تازیان با همه کشورهایی که امروز تاری زبانند چنین کردند. 5-خردگان هم نگفته کیخسرو پَرسونانه(دقیقا) کوروش است که کوروش در غالب کیخسرو جای گرفته و داستانش با وی درامیخته که بنده هم خستو شدم که درسته. 6-نگر شما تنها برای خودتان ارجمند است بدرود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.