افزودن نظر جدید

وقتی که لشکر کوفه به فرماندهی حربن یزبد ریاحی دربرابر لشکرامام حسین (ع) قرار گرفت امام پیش از آغاز نماز دربرابر صفوف دولشکر ایستاد وپس از حمد وثنای الهی فرمودند: "تا نامه های شما با آن حدت وشدت به من نرسیده بود هرگز اراده نداشتم به سوی شما رخت بربندم . فرستادگان شما به دنبال هم از کوفه به مکه آمدند ویک صدا ویک سخن گفتند: به سوی مابیایید که مارا امامی نیست وامید است خداوند درسایه تو مارابه سوی حق راهبری کند ودرپناه حق متحد سازد. اکنون به دعوت شما از راه رسیده ام پیش بیایید وبه من اطمینان بخشید تا هم دوش شما با دشمنان شما بجنگم واگر پیمان خود را پای بند نیستید وبیعت خود را نقض کرده اید ومقدم مرا دوست نمی دارید از راهی که آمده ام باز می گردم" درپایان خطبه کسی پاسخ نداد( از رد یا قبول) وامام بدون این که پاسخی بخواهد به نماز ظهر پرداخت. وپس از نماز حربن یزید ریاحی سردار سپاه لشکر کوفه را در خیمه خویش به ملاقات پذیرفتند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.