افزودن نظر جدید

پس وقتی که امام حسین میدانست که شهید خواهد شد وبه یاران نزدیکش هم جایگاهشان را دربهشت نشان داده بود وهمه یاران خوشحال بودند که به بهشت خواهند رفت وبرای جنگیدن وشهید شدن عجله می کردند تا اینجا مشخص شده که یاران امام از عاقبت کار اگاه بودند وشادمانی می کردند وحالا ماپیروان وشیعه چرا برای شهادت انها گریه وزاری می کنیم ووای حسینا می کنیم درصورتی که امام ویارانش اکنون دربهشت درکامرانی بسرمیبرند واز لذات بهشتی متنعمند وحالا شیعه ها بر سر وسینه میزنند گریه وزاری می کنند بنظرمن باید هواداران یزید گریه وزاری کنند که رهبرشان الان درجهنم میسوزد واز خدا طلب مغفرت کنند وما باید درایام محرم جشن وشادی کنیم واز فضیلتهای امام ویارانش سخن بگوئیم ومسائل شادی انگیز همانند عروسیها را برپا کنیم ایا این خودش گناه نیست که ما برخلاف دانسته ها وانتخاب امام ناراحت باشیم مرگ حق است هیچ کسی را یارای مقاومت وفرار نیست اگر امام حسین شهادترا نمی گزید بلاخره بعد از مدتی رحلت می کرد وحالا خودش چگونه مردن را انتخاب کره است واین انتخاب باید برای شیعه ها افتخار افرین باشد سرور انگیز ونه اینکه ناراحت باشند که چرا حسین کشته شد واز قبل هم پیامبر خبر شهید شدنش را به اطلاع او رسانده بودبنابراین کار واعمال ما درایام محرم اشتباه محض است واین روضه خوانیها ومویه ها هرگز نمی تواند معنویتی داشته باشد درصورتی که شهدای کربلا همگی بدون برزخی شدن اکنون دربهشت زندگی راحتی وتوام با لذت وکامرانی دارند وبه شهدای دیگر خیر مقدم می گویند وترنم خوانندگان بهشتی روان انها را نوازش می کند اما ما از این عمل امام ناراحت وغمگین هستیم لطفا پاسخ بدهید ونفرین بریزید نادان که کار بدی برای خودش کرد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.