افزودن نظر جدید

درسی که این کتاب میده بنظرم خیلی با ارزشتر از نقد کردن پائلوکوئلو هستش که خدا رو چگونه میبینه! شاید یه مقداری قلم تندی به کار برده اما به دونکته ی خیلی مهم اشاره میکنه اول مقاومت و امید رو نباید از دست داد و دوم اینکه خداوند میخواد بنده ی او قوت عقل و انتخابش سرنوشتش را انتخاب کند تا اینکه آن را بپذیرد ،جمله ی زیبایی داشت که از فرشته میپرسد آیا خدا از مبارزه ی شاگرد با استاد ناراحت میشود؟!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.