افزودن نظر جدید

آقای پائولو کوئلیو خدا را زیر سوال نبرده است. بلکه داستانش را بر پایه تفسیری از قسمتهائی از کتاب مقدس به تحریر درآورده است. در کتاب مقدس آمده که خدا در قالب انسان نزول کرده و یک شب تا صبح با پیامبرش کشتی میگیرد و نهایتاً هم خدا شکست میخورد. و اتفاقاً بخاطر همین شکستش است که به پیامبرش برکت میدهد. درست یا غلطبودن این داستان موضوع دیگریست، اما نقل این داستان در کتاب مقدس وجود دارد و از نظر نویسنده آن کتاب، و همچنین آقای کوئلیو، شکست ظاهری خدا در برابر انسان، نشانه کفر نیست، بلکه نمایانگر قدرت درونی انسان است که میتواند در شرایط خاص بروز کند. البته چیزی شبیه به این موضوع، در قالبی دیگر را در اسلام هم داریم. وقتی قرآن میگوید ونفخت روحی، شاید بتواند بدین معنا باشد که هرآنچه در ید قدرت خداست، در توان انسان هم هست چون روح خدا در وی دمیده شده و در واقع شعبه ای از روح خداست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.