افزودن نظر جدید

جنایات اشَوَنان زرتشتی در تازش به ترکستان : http://www.adyannet.com/news/1726
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.