افزودن نظر جدید

دوست عزیز، "اهو" یعنی: جانبخش + "را" یعنی: روشنان/درخشنده + "مز" یعنی: سرور/بزرگ + "دا" یعنی: فرزانگی/دانایی؛ درکل اهورا+مزدا یعنی: روشنان جانبخش+سرور فرزانگی/دانای بزرگ. معانی دیگری هم گفته اند که پذیرفته ترین نظر در میان تاریخ نویسان همین است. اختلاف بیشتر بر سر معنی "دا" است که گذشته از اکثریت صاحبنظران که آن را -آنطور که گفتم- مخفف دام/دان می دانند(چون نام مزدا به صورت مزدام هم آمده است)، عده ای نیز آن را مخفف داد(عدل) و عده ای دیگر هم مخفف داد(هبه) گرفته اند که طبق نظرات آنان معنی مزدا می شود: دادگر بزرگ یا دادار بزرگ.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.