افزودن نظر جدید

کورش یک انسان دادگر بوده. ..وبه همه ادیان احترام میزاشت اون میدانست خدای او اهوارمزداست ولی به تمامی مذاهب احترام میزاشت تا جنگی رخ ندهد وخونی رریخته نشود...او خدای خود را در عدالت میدانست. ..او هرجایی که به مردم ظلم میشد حمله میکرد مردم را از ظلم ناعدالتی خلاص میکرد مردم اورا به پادشاهی بزرگ ودادگر یاد میکردند. ..کسیکه برده داری را آزاد کرد. ..پندار نیک گفتار نیک کردار نیک. ...آیا قرآن کریم بیشتر از یک جمله وشش کلمه از ما چیزی خواست؟آیا کورش بزرگ بجز آثاری از بزرگی چیزی برای ما کم گذاشته. ...خدا چه کسی هست؟خدای ما کجاست؟مِنیست حَبلِ ورید از رگ گردن نزدیکتر..? آیا از رگ گردن نزدیکتر جز تفکری نیکی که همان پندار نیک هست چیزی دیگری میشناسید؟آیا تفکراتی جز نیکی از کوروش کبیر میتوانید بدست بیابید. ...چرا زورتون میاد که شما هیچ‌وقت نمیتوانید یک کوروش بشوید. ..کوروش بزرگ جز آفریده خداوند چه کسی دیگری میتوانست باشد؟ آیا خداوند قادر نبود پادشاهی به این بزرگی را خلق کند؟پس چطور نمرود و فرعونیلن ساخته شدند....شماها از زور خدا هم هم متنفرید. ..شماها غاصبید. ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.