افزودن نظر جدید

اگر اشتباهات گذشته درگذشته خاک می شدند که مشکلی نداشت. مشکل ما اینجاست که همین زرتشتیان به ظاهر مظلوم و مدعی خردورزی در سازمانهای بهزیستی استخدام می شوند تا به معلولین اذیت و ازار برسونند. همین زرتشتیها در سطح شهر دنبال معلولین می گردند تا خانه نشینشان کنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.