افزودن نظر جدید

در گفتگویی که دو طرف متعصب و جانب گرا باشند (مثل سایت شما یا سایت زرتشتیان) هیچگاه دو طرف به نتیجه ای نمیرسند ، خود شما با توجه با اینکه موضوع برده داری به صورت کامل و بدون شک و شبهه ای در اسلام وجود دارد نام پیامبر اسلام را با پسوند (صلی علی علیه...) میخوانید و ازو با احترام بی حد و اندازه ای یاد میکنید اما وقتی به برده داری در اوستا میرسید که تنها کورسویی زاده تراوشات ذهن خود شماست و به هیچ عنوان به اندیشه های زرتشت نمیچسبد به شکل محکوم کنتده یا اتهام امیزی ازو یاد میکنید . یا در مورد هخامنشیان بر خلاف اصول و قواعد مباحثه به یک کتاب دینی(تورات) که به عقیده یک دگراندیش تماما ساخته تراوشات ذهن انهاست پناه میبرید . شما حتی احترام به دگراندیشان را هم نمیدانید و اگه دقت کنید در نوشتار کورش هخامنشی و پرستش مردوک بت پرستان رو گمراه و مروج گمراهی نامیدید .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.