کسب درآمد

عرفان کاذب, تشخیص عرفان واقعی, راه کمال, کسب درآمد, همنشیتی با فقرا
05/12/1401 - 10:53

افرادی که واقعاً به کمال رسیده اند و حقایق عالم برایشان مکشوف شده است می دانند که با ارزش ترین چیز در عالم هستی، وجود انسان است(انسان اشرف مخلوقات است). پس همه انسان ها را از این باب که خلقت انسانی دارند با ارزش می دانند و کمال الهی با اضرار به غیر و منافع دنیوی سازگار نیست. می شود با این ملاک ها بعضی از عرفان های کاذب را تشخیص داد.