ویژگی ماه رمضان

ماه رمضان، ماه فرصتها
01/10/1402 - 12:09

تعریف ماه رمضان در یک جمله، ماه رمضان، ماه فرصت‌هاست. فرصت‌های فراوانی در این ماه در برابر ماست؛ هر فرصتی هم نعمت است و هر نعمتی هم نیازمند شکر و سپاس است. شکر و سپاس نعمت هم این است که انسان نعمت را بشناسد؛ بر طبق اقتضای این نعمت رفتار کند؛ از آن بهره ببرد؛ نعمت را از خدا بداند و آن را در راه خدا بکار برد.