معافیت سربازی

رژيم خاخامی(آخوندی) صهیونیستی
10/18/1401 - 17:37

در کابینه جدید رژیم صهیونیستی، خاخام ‌های صهیونیستی بر حکومت جعلی این رژیم تسلط یافته اند. پست خاخام نظامی ارشد ارتش تحت نظارت و قدرت خاخام ‌ها قرار گرفت. برخی از پست های وزارت میان خاخام ها تقسیم شد. طلاب مدارس علمیه یهودی از خدمت سربازی معاف شدند.