فلسطینیان

مواضع نژادپرستانه الیاهو، در قبال فلسطینیان
12/01/1401 - 11:33

شموئل الیاهو، خاخام نژادپرست و تندروی صهیونیستی در سال‌های اخیر در رابطه با مبارزه‌ای که اعراب فلسطینی در شهرهای مختلف برای دستیابی به حقوق و سرزمین از دست رفته خود دارند، با استناد به فقراتی از کتاب مقدس، مواضع غیرمنصفانه و فتواهای جنجالی و حتی غیرانسانی دارد.

 اعدام میدانی
10/20/1400 - 12:48

رژیم صهیونیستی به منظور جلوگیری از اجرای عملیات های مقاومتی فلسطینیان و جذب آراء شهرک نشینان صهیونیستی رسماً مجوز اعدام میدانی فلسطینیان را صادر کرده است. رعایت اموری نظیر ایمان و امید به خدا، استقامت، دعا و شهادت‌ طلبی باعث مقاومت فلسطینیان و نترسيدن آنان از مكر و نيرنگ آنان می شود.