فتنه 88

03/18/1400 - 07:58

اولین جرقه ایجاد مسائل دوقطبی برای پیروزی در انتخابات توسط جریان اصلاحات و شخص سید محمد خاتمی در جامعه زده شد. خاتمی توانست با واژه "آزادی" اولین دوقطبی را در سطح جامعه و در عرصه انتخابات کلید بزند و طیف زیادی را به گمان اینکه ما در کشور آزادی نداریم و می‌توانیم با این طیف، به آزادی واقعی خویش برسیم به کاندیدای این جریان رأی دادند و این فتح بابی شد برای ایجاد دوقطبی‌های کاذب دیگر در انتخابات.

12/28/1399 - 07:44

از شخصی مانند کروبی که بخاطر جاه‌طلبی، چند ماه یک کشور را به آشوب می‌کشد، هیچ توقع و استبعادی نیست که جای شهید و جلاد را تغییر دهد. ظلمی که سران فتنه در قبال این مردم مظلوم مرتکب شدند، نابخشودنی است و ایشان سزاوار اشد مجازات هستند. چراکه مسبب اصلی تحریم‌های امروز و در نتیجه وضع ناگوار معیشتی و اقتصادی مردم، جنایت ایشان و خیانت هم‌فکران ایشان در دولت می‌باشد.