عوامل تاثیرگذار بر شخصیت

ملاک تشخیص انحراف, عوامل مؤثر بر شخصیت, شبه معنویت نوپدید, اوشو, پونا
07/07/1401 - 09:56

معمولاً عامل وراثت و محیط بر عامل اختیار مؤسسان مکاتب انحرافی و شبه معنویت های نوپدید غلبه می کند و این چیرگی بر شخصیت یا به صورت مطلق یا متأثر از آن است. یعنی قوه حق جوئی و حق پذیری موقع فعالیت، تحت تاثیر عامل وراثت و محیط کژکاری می کند و آموزه های انحرافی شکل می گیرد.