شکرگذاری

شکر گزاری قانون جذب
08/12/1401 - 15:59

شکرگزاری قانون جذب در واقع همان مثبت اندیشی برای جذب ثروت و رفاه و آرامش و... می باشد، اما شکرگزاری در دین اسلام برای توجه به خداوند و معنویت می باشد. پس مفهوم شکرگزاری قانون جذب غیر از مفهوم شکرگزاری دینی می باشد.