سب شیخین

07/28/1400 - 14:10

لعن صریح و معین و به نام خلفا، پشتوانه‏‌ی محکمی در روایات و معارف شیعه ندارد؛ اکثر روایاتی که به آنها در این راستا استناد می‌شود، از لحاظ سندی و محتوایی مورد مناقشه است؛ بعضاً این روایات ساخته دشمنان اهل‏ بیت برای بدنام کردن ایشان است؛ این کار شیعیان که مورد تایید ائمه نیست، واکنش آنان در مقابل ترویج لعن و سب امیرالمؤمنین از سوی بنی‏ امیه بوده است.

12/03/1396 - 21:15

آنگونه که از کلمات برخی از طرفداران مذهب سقیفه به دست می‌آید، خود آنها به عمل زشت اتفاق افتاده در صدر اسلام پی برده‌اند. لذا با بهانه‌های متعدد و تقطیع روایات در صدد تطهیر آن وقایع و توجیه آن افعال هستند. آیا این دور از مروت نیست که در روایات دست برده و خیانت می‌کنند تا بتوانند به اهداف خود برسند؟ آیا انتساب خلاف واقع به امام صادق کار درستی است؟

04/01/1392 - 20:13

از مسائل جنجالی میان شیعه و سنی، ذکر مطاعن و انحرافات خلفا توسط شیعیان است . اهل سنت همه صحابه و خصوصا خلفا را افرادی عادل و عاری از هر گونه انحراف دانسته و ذکر مطاعنشان را شرک یا کفر می دانند، اما آیا به راستی فقط شیعیان هستند که این نگرش را در مورد خلفا داشته اند ؟