زرتشتیان و امام حسین

06/21/1398 - 15:00

امید دانا (زرتشتی اسلام ستیز) نوشت: بعد از ده سال زندگی در غربت امشب برای اولین بار در ونکوور (کانادا) نذری قیمه گیرم اومد. نمیدونم چه "راز"ی در این قیمه نذری هست که اینقدر خوشمزه اش می‌کند!

07/25/1396 - 00:35

خدارحم هرمزان یکی از هزاران پیرو ادیان است که برای امام حسین (علیه السلام) پیشکش کرده است و نشان داده است که امام حسین (ع) متعلق به پیروان دین اسلام شیعی نیست. بلکه امام حسین (علیه السلام) برای همه مردم است.