جامعه مسلمین

01/30/1397 - 21:57

جنگ‌های سه گانه در زمان خلافت ظاهری حضرت علی روشی بود برای ناکارآمد جلوه دادن حکومت آن حضرت، ولی غافل از آنکه آنچه که ضربه خواهد خورد، دین اسلام است. این جنگ‌ها به اعتراف بزرگان صحابه جنگ‌های باطل بود که در آن خونهای بسیاری از مسلمین ریخته شد. بدتر از این جنگها توجیهاتی است که برخی برای دفاع از عاملین این شورش‌ها انجام می‌دهند.

09/02/1396 - 10:52

وجود مناظره ها و مباحثات میان مسلمانان و زرتشتیان و بخصوص موبدان آنها پس از ورود اعراب به ایران، دلالت بر آزادی بیان زرتشتیان دارد. مسلمانانی که با موبدان زرتشتی مناظره می کردند زرتشتیان قبل بوده اند که دین خود را تغییر داده بودند. آزادی زرتشتیان در حکومت اسلامی به گونه ای بود که بعضی از مناظرات در پیش حاکم مسلمان صورت می گرفت.