جامعه زرتشتیان

ناله‌های سیروس از دست برخی زرتشتیان
09/05/1401 - 09:11

زرتشتیان هم می‌توانند ناجوانمرد و دروغگو باشند. همان گونه که برخی مسلمان(نما)ها چنین اند. پس این قضاوت که زرتشتیان بهتر از ما مسلمانان هستند، قضاوت درستی نیست. امروز هم برخی زرتشتیان، از بی‌وفایی و ناجوانمردی همکیشان خود می‌نالند.

انتخابات انجمن زرتشتيان ايالت واشینگتن
08/25/1401 - 17:53

انتخابات انجمن زرتشتيان ايالت واشینگتن امریکا مشهور به ZSWS در روز شنبه 21 آبان‌ماه 1401 برگزار شد. نشست انجمنی که قرار است پاسدار هویت زرتشتی باشد، اما هیچ چیزی از هویت زرتشتی در آن وجود نداشت.