تعریف دین

07/03/1396 - 10:32

مبشران مسیحی جمله‌ای معروف را برای مخاطبان خود تکرار می کنند «مسیحت دین نیست و یک رابطه با خالق است» که البته با مراجعه به منابعی که دین را تعریف نموده‌اند و ملاک‌هایی که برای تشخیص دین ارائه کرده‌اند در می‌یابیم مسیحت وجه مشترک همه‌ی تعاریف دین از دین پژوهان را دارا است و نتیجه می‌گیریم بر خلاف ادعای مسیحیت تبشیری مسیحت دین است.