تاریخ ایرانیان

هویت ایرانیِ اسکندر، سندِ مسئولیت‌ناپذیری سران سیاسی و دینی زرتشتی
02/27/1402 - 07:13

سران سیاسی و مذهبی زرتشتی، هر چند در منابع خود از اسکندر با عنوان «گُجَستَک» یعنی ملعون یاد کردند، اما از سویی دیگر مدعی شدند که او ایرانی الاصل بود و اگر ما شکست خوردیم و کشور را تحویل او دادیم، اقلاً تحویل بیگانه‌ی بدکار ندادیم، بلکه تحویل یک ایرانیِ بدکار دادیم!