اهورامزدا

توحید
12/27/1401 - 13:05

توحید، مهمترین آموزه اسلامی و نقطه تمایز اسلام از دیگر ادیان دانسته شده است. چنانچه در قرآن نیز به یکتاپرستی انبیاء و رویارویی آنها با اقوامشان اشاره شده است. اسلام در باب توحید بسیار صریح و روشن است، اما منطق زرتشتی در این امر، بسیار تاریک و ظلمانی است.