احمد جاف

07/01/1396 - 08:45

یکی از شخصیت‌هایی که در فرقه اهل حق از او نام برده می‌شود و قبل از سلطان اسحاق می‌زیست، بابا ناووس است. او بعد از مدتی تحصیل با رهاکردن تحصیل، دیوانه وار زندگی می‌کرد وتوانست تعدادی را دور خود جمع کند. بابا ناوس خود را مظهرخداوند متعال خواند.