تصوف

دیگ جوش
08/04/1401 - 17:13

بدعت های مختلفی توسط صوفیه وارد آداب سلوکی شده است، یکی از این بدعت های عملی، مراسم دیگ جوش دادن است توسط کسانی که بعد ازتلاش و ریاضت ها، از نفس رها شده اند و صلاحیت برای قطبیت دارند به امر قطب، به دیگران با آداب خاصی آبگوشت می دهند در صورتی که این مراسم با آدابی که بیان شده است، در شریعت اسلام از طرف شارع مقدس امضا نشده است و اعتبار شرعی ندارد.

علم
08/03/1401 - 17:08

صوفیان فرقه گنابادی ادعا می کنند که اقطاب ایشان دارای مقام ولایت و علم غیب هستند. اما دروغ بودن این ادعا با کوچک ترین پرسش علمی از این اقطاب، روشن خواهد شد.

سیاست
08/03/1401 - 17:07

فرقه های صوفیه از آغاز با شعار دوری از سیاست پا به عرصه اجتماع گذاشته و با این ترفند مسلمانان را از عرصه های سیاست دور کرده و به انزوا بردند.اما تاریخ نشان دهنده این است که اقطاب این فرقه ها در برهه های مختلف تاریخ برای تحکیم جایگاه اجتماعی خویش همراه با حکومت های ظلم تعامل داشته اند و در زمان معاصر نیز با جریان های استعماری هم مسیر گشته اند.

ابوبکر
08/01/1401 - 16:41

دکتر نورعلی تابنده در حین سخنان خود اشاره ای به شخصیت ابوبکر کرده و او را قبل از غصب فدک و خلافت، مسلمانی باتقوا و با گذشت معرفی کرده است. با جست و جو در تاریخ و منابع روایی، هیچ گونه مطلبی که اشاره به فضیلت و تقوای او داشته باشد به دست نیامده و باید دقت نمود که روایات در فضلیت ابوبکر در منابع اهل سنت، به اعتراف عالمان اهل سنت در زمان معاویه جعل شده اند.

صلح
08/01/1401 - 16:01

یکی از انحرافات متصوفه، اعتقاد صلح کلی آنهاست که البته برای این اعتقاد خویش دلایلی نیز ذکرمی کنند. نورعلی تابنده در سخنرانی خویش برای تایید این مسئله، به داستانی از زندگی حضرت موسی (ع) تمسک کرده و آن را دلیل بر مدعای خویش می دانست. در صورتی که آن داستان در هیچ یک از منابع حدیثی، بیان نشده است و باید دانست که معنای آن با آیات قرآن متعارض است به همین دلیل برای ما قابل پذیرش نیست.

گنابادی
08/01/1401 - 15:58

عملکرد فرقه صوفیه گنابادی از ابتدای انقلاب اسلامی تا زمان حاضر، عملکردی منفی بوده است و در برهه های مختلف برای نظام اسلامی چالش هایی را به وجود آورده اند. یکی از این چالش ها، جریان خیابان گلستان هفتم تهران است که یکی از وابستگان این فرقه صوفیه، عامل شهادت عده ای از حافظان امنیت شد.

قانون
08/01/1401 - 07:47

یکی از توصیه های نورعلی تابنده به مریدان خویش، رعایت قوانین جامعه است اما در سیره عملی نورعلی تابنده آن که دیده نمی شود رعایت قوانین جامعه است و درگیر کردن مریدان خویش با نیروهای امنیتی کشور بود. چنانچه در حادثه خیابان پاسداران تهران که منجر به شهادت 3 نفر از نیروهای انتظامی و یک نفر بسیجی دلاور گردید.

ذهبیه
07/26/1401 - 16:42

بعضی از فرق صوفیه ادعا دارند که تعالیم آنها منطبق با شیعه اثنی عشری است و حتی در نام گذاری فرقه خود به گونه ای عمل می کنند که این ادعا را ثابت کنند. یکی از این فرقه ها فرقه صوفیه ذهبیه می باشد که در وجه تسمیه خود به این نام، ادعای شیعه بودن تمام اقطاب خود است، در صورتی که با قرائن موجود، سنی بودن بعضی از اقطاب آن ها مسلّم است.

من عرف
07/26/1401 - 16:35

یکی از انحرافات اعتقادی متصوفه، استفاده از گفتار هایی است که به اهل بیت(ع) نسبت می دهند. همچون گفتار من عرف نفسه که قابلیت اثبات صدور آنها را از اهل بیت(ع) ندارند. گفتار من عرف نفسه از حیث سند و منبع شناسی قابل پذیرش نیست و نمی توان این گفتار را به امام معصوم استناد داد.

غلو
07/21/1401 - 16:19

در تمام امور دینی باید برای نجات از انحراف، تمام اندیشه ها را با نظرات متولیان واقعی دین که همان معصومین(ع) هستند سنجید. یکی از گروه هایی که معصومین(ع) ما را از پیوستن به آنها نهی کرده اند، غالیان می باشند که به ظاهر بخاطر حب معصومین(ع) اما در واقع برای تخریب دین، بنیان نهاده شده اند.

شطح
07/21/1401 - 16:18

یکی از انحرفات گفتاری متصوفه، شطحیاتی است که ماهیت آن عبارات کفرآمیزی است که مخالف متون دینی است و منتقدان و طرفداران منصف تصوف هرگز شطحیات را نمی پذیرند. در حقیقت، منشأ این گفتار، نقص سالک و جهل بعضی از متصوفه به معارف دینی است.

بایزید بسطامی
07/21/1401 - 16:11

یکی از شخصیت های تاثیرگذار در مبحث شطح، بایزید بسطامی است که به خاطر شطحیات بسیار زیادش به شیخ شطح معروف گشته است. با نگاهی به شطحیات او بی اساس بودن گفتارش برای خیلی ها حتی برای محققینی همچون زرین کوب روشن است.

حلاج
07/21/1401 - 16:09

یکی از راه های روشن شدن ماهیت شطح، شناخت افرادی است که در این مسئله تاثیرگذار هستند. از جمله آن افراد می توان به حلاج و روزبهان بقلی اشاره کرد که سنی مذهب بوده و گفتار آن با سخنان اهل بیت(ع) هماهنگ نیست.

شطح
07/21/1401 - 16:05

طبق تحقیقات انجام شده توسط محققین نقد تصوف، شارحان شطح برای توجیه شطحیات بزرگان خود از سه شیوه استفاده کرده اند و با تاملی در آن شیوه ها، نادرستی آن شطحیات فهمیده خواهد شد.

صفحه‌ها