شبه معنویت های روانشناختی

معنا و جذب
08/30/1401 - 13:29

معنای زندگی در قانون جذب، گوش سپاری به ندای درون و عمل به آن می باشد. چنانچه در کتاب راز خانم راندا برن می خوانیم: تخته سیاهی در آسمان وجود ندارد که پروردگار عالم قصد یا مأموریت شما در زندگی را روی آن نوشته باشد.

دعا و جذب
08/25/1401 - 17:50

قانون جذب و دعا دو موضوع مختلف هستند که به اشتباه در برخی مواقع یک موضوع واحد پنداشته می شوند؛ مثلاً گفته می شود انسان ها برای رسیدن به اهداف، خواسته ها یا فرار از رنج ها دعا می کنند. در قانون جذب هم همین گونه است.

صبر وجذب
08/24/1401 - 17:18

قانون جذب انسان را متوقع می کند که باید همه ناکامی ها از بین برود و چون رفع رنج و ناکامی یک آرزوی دست نیافتنی است، انسان با ناکامی هایی که بعد از انجام تکنیک ها قانون جذب به او می رسد به شدت سرخورده می شود.

نامه هایی از قانون جذب
08/19/1401 - 17:24

گروهی مدعی هستند با انجام تکنیک های قانون جذب به نتایج خوبی رسیده اند. آنها داستان و نتیجه ارتباط با این آموزه را برای نویسنده کتاب راز ارسال کرده اند. خانم راندا برن نیز با جمع آوری این نامه ها اقدام به انتشار آنها در یک کتاب کرده است.

جذب جاودانگی
08/19/1401 - 17:23

طبق مدعای مروجان قانون جذب اگر کسی به زندگی جاودان فکر کند می تواند زندگی جاودان پیدا کند و دیگران هم با الگو قرار دادن او به نامیرایی می رسند و در آینده هیچ انسانی نخواهد مُرد.

08/19/1401 - 13:42

در کتاب راز می خوانیم: شما آنچه را در آگاهی تان به آن فکر می کنید، به خود جذب می نمایید. مهم نیست که این افکار در خودآگاه شما باشد یا ناخودآگاهتان. چه در گذشته از اندیشه های خود آگاهی داشته اید و چه نداشته اید. این جبر در زندگی است.

قانون جذب نوکرثروت
08/18/1401 - 08:29

مروجان قانون جذب معتقد هستند علت فقر و مظلوم واقع شدن مردم خود آنان هستند چون به جای تفکر در مورد ثروت و رفاه به فقر می اندیشند و طبق آموزه قانون جذبب، انسان به هرچه بیندیشد همان را به دست خواهد آورد. کتاب راز بیان می دارد:«هیچ چیزی را تجربه نمی کنید مگر آنکه به آن فکر کرده باشید.»

قران و قانون جذب
08/17/1401 - 11:29

بعضی مروجین داخلی تفکر نوین چون دلداده مباحث تفکر نوین هستند و از طرفی هم نمی توانند دین اسلام و خدا را نفی کنند، سعی می کنند شاهد مثال هایی از منابع دینی برای مباحث و آموزه های تفکر نوین درست کنند و یا با تفسیر به رأی، مطالب دلخواه و انحرافی خود را به آیه یا روایت حمل می کنند.

فرضیه جذب
08/17/1401 - 11:19

فرضیه جذب، در هیچ مجمع علمی اثبات نشده است. قیاس قانون جذب به قانون جاذبه کاملاً غلط است. قانون جاذبه در هر زمان و مکانی جاری است. اما قانون جذبی که مدعیان آن بیان می کنند در موارد جزئی و برای تعداد معدودی محقق شده است که آن هم قابل پذیرش نیست.

قانون جذب و الهیات سکولار
08/14/1401 - 13:09

قانون جذب در فضای الهیاتی ادیان ابراهیمی که مشخصه آن وجود خداوندی با صفات عالم، قادر و خیر محض می باشد، کارایی ندارد. در این جهان بینی، انسان بنده است و ارباب عالم نیست، دنیا جای رسیدن به تمام آرزوها نیست بلکه دنیا محل ابتلا و آزمایش است و رسیدن به آرزوها در آخرت ترسیم می شود.

شکر گزاری قانون جذب
08/12/1401 - 15:59

شکرگزاری قانون جذب در واقع همان مثبت اندیشی برای جذب ثروت و رفاه و آرامش و... می باشد، اما شکرگزاری در دین اسلام برای توجه به خداوند و معنویت می باشد. پس مفهوم شکرگزاری قانون جذب غیر از مفهوم شکرگزاری دینی می باشد.

قانون جذب
08/12/1401 - 15:57

قانون جذب صورت متعادل یک نظریه علمی را ندارد و بیشتر شبیه داستان های علمی تخیلی است تا اینکه نظریه علمی باشد. پذیرش نظریه قانون جذب، نباید تالی فاسد داشته باشد در حالی که آسیب های زیادی در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و... برای قانون جذب ذکر شده است.

معجزه آب
08/12/1401 - 12:42

بعد از اینکه دانشمندان مختلف در آزمایشات علمی مدعای شعورمندی آب را مشاهده نکردند، «ماسارو ایموتو» متهم به فریبکاری و دروغگوئی شد. ایموتو که نتوانست ادعایش را اثبات کند با چرخش 180 درجه ای، بیان داشت که دانشمند نیست و این یک اعتقاد شخصی است.

کارکرد تفکر منفی
08/12/1401 - 12:35

بعضی افراد با تبلیغ مثبت اندیشی افراطی، سعی دارند تفکر منفی را از ساحت زندگی حذف کنند؛ در حالی که هر میل و احساس بشر، کارکرد منحصر به فرد خود را دارد؛ تغییر یا حذف یک جنبه از شاخصه های فردی انسان، باعث به هم خوردن نظم وجودی و آسیب می شود.

صفحه‌ها