شبه معنویت های روانشناختی

08/19/1401 - 13:42

در کتاب راز می خوانیم: شما آنچه را در آگاهی تان به آن فکر می کنید، به خود جذب می نمایید. مهم نیست که این افکار در خودآگاه شما باشد یا ناخودآگاهتان. چه در گذشته از اندیشه های خود آگاهی داشته اید و چه نداشته اید. این جبر در زندگی است.

قانون جذب نوکرثروت
08/18/1401 - 08:29

مروجان قانون جذب معتقد هستند علت فقر و مظلوم واقع شدن مردم خود آنان هستند چون به جای تفکر در مورد ثروت و رفاه به فقر می اندیشند و طبق آموزه قانون جذبب، انسان به هرچه بیندیشد همان را به دست خواهد آورد. کتاب راز بیان می دارد:«هیچ چیزی را تجربه نمی کنید مگر آنکه به آن فکر کرده باشید.»

قران و قانون جذب
08/17/1401 - 11:29

بعضی مروجین داخلی تفکر نوین چون دلداده مباحث تفکر نوین هستند و از طرفی هم نمی توانند دین اسلام و خدا را نفی کنند، سعی می کنند شاهد مثال هایی از منابع دینی برای مباحث و آموزه های تفکر نوین درست کنند و یا با تفسیر به رأی، مطالب دلخواه و انحرافی خود را به آیه یا روایت حمل می کنند.

فرضیه جذب
08/17/1401 - 11:19

فرضیه جذب، در هیچ مجمع علمی اثبات نشده است. قیاس قانون جذب به قانون جاذبه کاملاً غلط است. قانون جاذبه در هر زمان و مکانی جاری است. اما قانون جذبی که مدعیان آن بیان می کنند در موارد جزئی و برای تعداد معدودی محقق شده است که آن هم قابل پذیرش نیست.

قانون جذب و الهیات سکولار
08/14/1401 - 13:09

قانون جذب در فضای الهیاتی ادیان ابراهیمی که مشخصه آن وجود خداوندی با صفات عالم، قادر و خیر محض می باشد، کارایی ندارد. در این جهان بینی، انسان بنده است و ارباب عالم نیست، دنیا جای رسیدن به تمام آرزوها نیست بلکه دنیا محل ابتلا و آزمایش است و رسیدن به آرزوها در آخرت ترسیم می شود.

شکر گزاری قانون جذب
08/12/1401 - 15:59

شکرگزاری قانون جذب در واقع همان مثبت اندیشی برای جذب ثروت و رفاه و آرامش و... می باشد، اما شکرگزاری در دین اسلام برای توجه به خداوند و معنویت می باشد. پس مفهوم شکرگزاری قانون جذب غیر از مفهوم شکرگزاری دینی می باشد.

قانون جذب
08/12/1401 - 15:57

قانون جذب صورت متعادل یک نظریه علمی را ندارد و بیشتر شبیه داستان های علمی تخیلی است تا اینکه نظریه علمی باشد. پذیرش نظریه قانون جذب، نباید تالی فاسد داشته باشد در حالی که آسیب های زیادی در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و... برای قانون جذب ذکر شده است.

معجزه آب
08/12/1401 - 12:42

بعد از اینکه دانشمندان مختلف در آزمایشات علمی مدعای شعورمندی آب را مشاهده نکردند، «ماسارو ایموتو» متهم به فریبکاری و دروغگوئی شد. ایموتو که نتوانست ادعایش را اثبات کند با چرخش 180 درجه ای، بیان داشت که دانشمند نیست و این یک اعتقاد شخصی است.

کارکرد تفکر منفی
08/12/1401 - 12:35

بعضی افراد با تبلیغ مثبت اندیشی افراطی، سعی دارند تفکر منفی را از ساحت زندگی حذف کنند؛ در حالی که هر میل و احساس بشر، کارکرد منحصر به فرد خود را دارد؛ تغییر یا حذف یک جنبه از شاخصه های فردی انسان، باعث به هم خوردن نظم وجودی و آسیب می شود.

فیلم راز
08/12/1401 - 11:07

ابتدای فیلم راز ادعا می شود که افراد مشهور و تاثیرگذار جهان از این راز مطلع بوده اند و اسامی افرادی مانند شکسپیر، افلاطون و...را ذکر می کند، اما هیچ دلیلی بر این ادعا ارائه نمی دهد، همچنین سخنان بعض افراد مشهور را بصورت مصادره به مطلوب بیان می کند.

مثبت اندیشی و آسیب
08/11/1401 - 15:27

در روابط فردی، اجتماعی و مالی، افرادی که نکات منفی را کنار نکات مثبت و ایده آل های ذهنی با هم می سنجند بهتر به جنبه های کمبود و نقص خود آگاه می شوند؛ و با تمرکز بر رفع این موارد و تلاش بیشتر احتمال موفقیت بیشتری را برای خود رقم می زنند.

تفکرنوین
08/10/1401 - 16:15

شبه معنویت تفکر نوین متوجه شد مردم خلأ معنوی دارند و نیاز به شاد زیستن دارند. لذا با توجه به نیاز مردم آموزه هایش را ارائه داد، مثلاً بحث مثبت اندیشی و بهبود کیفیت زندگی را مطرح و بیان داشت با استفاده از نیروهای ذهنی می توانید بهبود روابط و زندگی شاد و بدون استرس را به دست بیاورید.

توهم و جذب
08/10/1401 - 16:10

در قانون جذب افراد با تصورات خیالی زندگی می کنند تا بتوانند آن خیالات را بصورت قلبی بپذیرند و باور کنند که این آرزوها محقق خواهند شد. چون شرط تحقق خواسته ها در قانون جذب، ایمان به تحقق آن می باشد. در واقع آن ها زندگی متوهمانه ای را می پذیرند.

08/04/1401 - 12:17

قانون جذب یک شبه علم و خرافه است. هیچ تأئید دینی و علمی ندارد. مروجین قانون جذب برای اینکه بتوانند در جوامع اسلامی به فعالیت بپردازند سعی کرده اند با شاهد مثال هائی از منابع دینی مدعی شوند که قانون جذب در اسلام بیان شده است.

صفحه‌ها