پلورالیزم در اندیشه شاه نعمت الله ولی فهرست + دانلود نسخه قدیمی

پلورالیزم در اندیشه شاه نعمت الله ولی

تقدیم به
اول شهید مدافع ولایت حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت ولی عصر روحی وارواح العالمین له الفداء
فصل اول مفهوم شناسی ...................................................................................1
مقدمه ..........................................................................................................2
بررسی عناوین موضوع...................................................................................3
پلورالیسم.......................................................................................................3
نعمت ا... ولی ................................................................................................
3
پیشینه تحقیق..................................................................................................5
ضرورت و اهمیت بحث....................................................................................7
اهداف..........................................................................................................7
فصل دوم پلورالیسم ........................................................................................9
مقدمه.........................................................................................................10
انواع و مصادیق پلورالیسم ..............................................................................11
بهره مندي يكسان اديان از حق و باطل.................................................................11
اديان همگي راه هايي به سوي حق هستند..............................................................11
پلوراليسم ديني بر پايه ي پوزيتيويسم....................................................................12
پلورالیسم و نظریه ی دین به منزله ی پاسخ انسان به حقیقت غایی.................................12
پلورالیسم به معنای مدارا با حفظ ادعای حقانیت خود .................................................12
پلورالیسم طولی . پلورالیسم عرضی......................................................................14
پلورالیسم در اصول و فقه وآراءمجتهدین ...............................................................17
پیامدها پلورالیسم ............................................................................................19
پیامد های منفی...............................................................................................19
•    اجتماع نقیضین.........................................................................................19

•    پلورالیسم خویش برانداز..............................................................................20
•    حجّیت نداشتن متون دینی و بی اعتبار شدن عمل به گزاره های دینی.........................20

•    نقش هدایت گرایانه ی دین.............................................................................20
•    جواز بدعت و تعطیلی شریعت.......................................................................21
پیامدهای مثبت ...............................................................................................22
•    هم زیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان...............................................................22
•    گفت وگوی ادیان........................................................................................
22
•    نجات اکثریت............................................................................................23
تفاوت جامعه اسلامی با جامعه پلورالیستی..............................................................23
جوامعی که پلورالیسم دینی را پذیرفته اند درپی مسایل مشترک هستند.............................23
وحدت جامع و کامل دین.....................................................................................24
حجیّت مطلق و منحصر به فرد، در هیچ دینی وجود ندارد............................................24
پیام های همه ی ادیان معنای واحدی دارد................................................................25
محور بودن ایمان گرایی به جای شریعت مدار..........................................................25
همه ی ادیان بدون هیچ تفاوتی بر حقّند....................................................................26
نتیجه گیری.....................................................................................................27
فصل سوم ......................................................................................................28
مقدمه.............................................................................................................29
انقطاع سلاسل صوفیه ......................................................................................30
بررسی مشایخ سلاسل صوفیه.............................................................................33
معروف کرخی کیست.......................................................................................33
اشکالات اساسی..............................................................................................34
سنی بودن نعمت ا...ولی ...................................................................................40
ادعاهای نعمت ا...ولی .....................................................................................44
ادعای پیشگو بودن..........................................................................................44
ادعای ولی کامل بودن، ادعای رسالت، ادعای علم لدنی داشتن......................................46
جمع بندی......................................................................................................48
فصل چهارم تطبیق تکثر گرایی در اندیشه نعمت الله ولی ...........................................49
مقدمه...........................................................................................................50
پلورالیسم به معنای مقبول علمای شیعه در کلام نعمت ا...ولی.......................................51
تکثر گرایی به معنای نامقبول علمای شیعه در کلام نعمت ا...ولی..................................52
تکثر گرایی با تفیک شیعه و رافضی  و درست کردن مذ هب جامع................................52
تکثر گرای با استفاده ار الفاظ مشترک ..................................................................57
تکثر گرای و حفظ حرمت خلفای سه گانه................................................................61
تکثرگرایی و پلورالیسم در اندیشه قائلین به تصویب...................................................65
تکثر گرای با جمع بین غاصبین و غیر غاصبین.......................................................66
تکثر گرایی باولی واصل به حق دانستن خود ......................................................... 68
اتکثر گری با تعریف خاص از تشیع و تسنن .........................................................69
تکثر گرایی باتفکیک بین علم استنباطی و لدنی .......................................................69
 تکثر گرایی با جمع بین اضداد و اجتماع نقیضین.....................................................71
جمع بندی و نتیجه گیری فصل چهارم.....................................................................74
نتیجه گیری کلی...............................................................................................75
پاورقی

*****

لازم به ذکر است نویسنده در این تحقیق به نسخه قدیمی دست یافت که این نسخه مربوط به یکی از کتابخانه های کشور همسایه بنام ملنی کابته می باشد.
برای دیدن نسخه قدیمی کلیک کنید.

آدرس نسخه های درایران کتابخانه گلپایگانی 24/79-4779/3تهران شورا کتابخانه مجلس 14190 رساله پنجم
دانشکاه تهران شماره4734 رساله هشتم
فهرست وازه دست نوشته های ایران دنا جلد 2 ص 651
فهرست گان نسخه خطی ایران جلد 6 ص 480
دقت کنید تاریخ تولد شاه نعمت الله را یکی از فرزندان منسوب به او در کتاب تصوف ایران 731 می گوید ولی در این نسخه نعمت الله می گوید تولدش 580 بوده است؛ که باید دید تولدش به چه تاریخی بیان شده و چرافرزند منسوب به او و مدعی خرقه از جانب او؛ نعمت الله را نزدیک به زمان خود خوانده ؟

دوم اینکه در این نسخه نعمت الله ولی برای ظهور امام زمان وقت تعیین می کند و می گوید سال 1380 سال ظهور امام زمان است.

همانطور که دوستان مستحضرند به هر تاریخی حساب کنی این تعیین وقت دروغه و احادیث کذب الوقاتون که مورد تایید علمای شیعه هست نیز دلیل دیگری بر گذب این گذاب سالکان طریقت؛ نعمت الله ولی می باشد.

دریافت فایلحجم فایل
PDF icon پلورالیزم در اندیشه شاه نعمت الله ولی1.45 مگابایت