برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی

  • 1392/11/08 - 14:08
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بنا بر اوستا پسر داشتن نشانه ی روشنی و خوشبختی است. متون دین زرتشتی پر است از دعا و شکرگزاری به دلیل شرافت فرزند پسر. مبنای این باور در این است که دختران و زنان از نگاه دین زرتشتی ریشه ای اهریمنی و پلید دارند...

نسک‌های دین زرتشتی نشان‌گر این هستند که بنابر باور این آیین، پسران بر دختران برتری ویژه‌ای دارند. آنچه در ادامه می‌آید اسناد و شواهدی بر این مدّعا است. در اوستا، یسنای دهم، بند سیزدهم چنین آمده است: «ای هوم زرین، کسی را که از تو بهره‌ای یابد، پسران بسیار می‌بخشی و او را پاک تر و فرزانه‌ تر می‌کنی.» [1] از این گفتار بر می آید که هوم زرّین (گیاه مقدّس) بر اَشَوَنان (مؤمنان زرتشتی) پسران بسیار می‌بخشد و این یک بهره شمرده شده است. در بندِ پانزدهم از همین یَسنا چنین آمده است: «کسی که بر آن باشد تا پیشکشیِ به هوم را خود بخورد، پسران خوب و پسران آتُربان بدو ندهد.» [2] آری، ایزد هَوم آن گنهکاران را به کیفر گناهشان می‌رساند و آنان را از داشتن پسر خوب و آتربان [3] باز می‌دارد. شگفتا که نداشتن پسر، کیفر گناه شمرده می‌شود اما نداشتن دختر چنین نیست! در یسنای پنجاه و هشتم، بند ششم چنین آمده که: «از اوست که چارپایان رسا، چارپایان درست، زندگی درست و پسران درست داریم. از اوست تندرستی و رسایی و برخورداری ما از پاکی.»[4] روشن است که داشتن پسرانِ درست، همگام با زندگی درست و فزونی در سرمایه و تندرستی، رسایی و پاکی شمرده می‌شود اما دختران به چیزی شمرده نمی گردند! در یسنا، هات شصت و هشتم، بند پنجم آمده است: «ای [آبِ] اهوراییِ اهوره؛ مرا بهترین سرای اشَوَنَان ببخش، مرا روشنایی همه گونه خوشی دهنده ببخش، مرا پسران کارآمد ببخش.» [5] می بینیم که نیایشگر یسنا از اهورامزدا روشنایی، خوشی و پسر می‌خواهد! در هَفتَن یشتِ کوچکِ اوستا [6] بند پنجم، آمده است: «فره وشی‌های اشَوَنان و گروه زنان دارنده ی پسران نامور را [می ستایم].» [7] روشن است که زنانی ستایش می‌گردند که پسران ناموَر دارند. لیکن زنان دختردار ...؟

در یشت‌ها (که یکی از اصیل ترین بخش های اوستا است)، یشتِ هشتم (تیر یشت) بند پانزدهم چنین آمده است که ایزد اهورایی می‌گوید: «کدامین کس را به داشتن پسران توانگری بخشم؟ کدامین کس را گروهی از پسران و رسایی روان دهم؟ اکنون من در جهان استومند -جهان مادّی- به آیین بهترین اشا، سزاوار ستایش و برازنده ی نیایشم.» [8] پسر داشتن، توانگری و رسایی است. ایزدان سزاوار ستایش و نیایش‌اند چون به اشونان، پسر می‌دهند، اما هیچ نشانی از دختران نیست. گویی از داشتن دختر شرمسارند! همچنین در بند شصت و پنجم از یشت دهم اوستا (مشهور به مهر یشت) درباره ایزدان آمده است: «...آن که شهریاری بخشد، آن که پسران بخشد، آن که زندگی بخشد، آن که بهروزی بخشد، آن که دَهِشِ اَشا بخشد...» [9] از پیروان دین زرتشتی می پرسیم که آیا «دختر داشتن» ارزش بر زبان آوردن ندارد؟ اما پسر داشتن مایه‌ی بهروزی و خوشبختی و پاکی است؟ در نسکِ وندیدادِ اوستا، فرگرد چهارم، بند چهل و هفتم آمده است: «ای سپیتمان زرتشت؛ مردی که همسری دارد برتر از کسی است که همسری ندارد و پسرانی پدید نمی آورد.» [10] در متن اوستایی وندیداد می خوانیم که زنانِ پسردار (puthrâne) برتر از زنانِ بی پسر (aputhrâi) هستند:

adhaêca uiti nâirivaite zî-tê ahmât pourum framraomi spitama zarathushtra ýatha makhavô fravâxshôit vîsâne ahmât ýatha evîsâi puthrâne ahmât ýatha aputhrâi shaêtavatô ahmât ýatha ashaêtâi.

روشن است که در اینجا نیز "پسر داشتن" نشان برتری است! گرچه در برخی موارد فوق، برخی مترجمین واژه‌ی "puthra" ـ اوستایی را به معنی "فرزند" گرفته‌اند لیکن معنی اصلی و درست آن «پسر» است. [11] همان گونه که هَوم مقدس نیز به هواخواهانش پسر می‌دهد (نه دختر). اوستا پر است از دعا و شکرگزاری برای داشتنِ پسر اما هیچ اثری از شرگزاری برای دختردار شدن وجود ندارد. گرچه در برخی عبارات اوستا برای "فقیر نشدن" فرزندان (اعم از پسر و دختر) دعا شده است لیکن نه به خاطر ارزشمندیِ دختران. اما به راستی ریشه ی این تفکر کجاست؟ چرا در دین زرتشتی پسران مایه برکت و روشنی و عزت و سربلندی‌اند؟ اما در این افتخارات نامی از دختران نیست؟ پاسخ این سؤال را در بُندَهِشن (یکی از معتبرترین متون پهلوی) می‌خوانیم که اهورامزدا دختران و زنان را از سَرده ی (یعنی نژاد) پتیاره ی جَهی آفرید. (جَهی یعنی زن پست و هرزه که از پدیده‌های اهریمنی به وجود آمده است.[12] و برخی نیز گفته اند که جَهی نام یک دیو اهریمنی است.) به هر روی اهورامزدا دختران و زنان را از سرده (یا همان نژادِ) خباثت و پلیدی آفرید. و حتی آمده است که «اگر مخلوقکی را می‌یافتم که مرد را از او کُنَم، آنگاه هرگز تو را نمی‌آفریدم، که تو را آن سرده ی پتیاره از جهی است.» [13]

 

پی نوشت :

[1]. اوستا، پژوهش دکتر ج.دوستخواه، انتشارات مروارید، چاپ نوزدهم، تهران 1391، ج 1 ، ص 147 
[2]. همان،
یسنا، پژوهش ابراهیم پورداود، انتشارات اساطیر، چاپ دوم، تهران 1387، ص  176  
Yasna,Translated by L.H.Mills, from Sacred Books of the East, American Edition 1898, Yasna 10:15 
[3]. آتربان، آتورباون، آتوروان، آثوروان و آذربان همگی به معنی نگهبانِ آتش است. یعنی موبد، پیشوای دینی. نگاه کنید به:
موبد جهانگیر اوشیدری، دانشنامه ی مزدیسنا، نشر مرکز، چاپ پنجم، تهران 1389، ص 59
[4]. اوستا، پژوهش دکتر ج.دوستخواه، انتشارات مروارید، چاپ نوزدهم، تهران 1391، ج 1 ، ص 230-231
[5]. همان ، ج 1 ، ص 253
[6]. هَفتَن یشتِ کوچک بخشی از یشتها است که به «هفت هایِ یشتها» و «هپتنگ هایتیِ یشتها» معروف است و در آن به ستایش مقدّسینِ بی مرگ می پردازد. نگاه کنید:
موبد جهانگیر اوشیدری، دانشنامه ی مزدیسنا، نشر مرکز، چاپ پنجم، تهران 1389، ص 486
[7]. اوستا، پژوهش دکتر ج.دوستخواه، انتشارات مروارید، چاپ نوزدهم، تهران 1391، ج 1 ، ص 282
[8]. همان ، ج 1 ، ص 333
Tishtar Yasht (Hymn to  tishtrya , the Star Sirius), Translated by James Darmesteter, From Sacred Books of the East, American Edition, 1898
[9]. اوستا، پژوهش دکتر ج.دوستخواه، انتشارات مروارید، چاپ نوزدهم، تهران 1391، ج 1 ، ص 368
Mihr Yasht (Hymn to  Mithra), Translated by James Darmesteter, From Sacred Books of the East, American Edition, 1898 
[10]. اوستا، پژوهش دکتر ج.دوستخواه، انتشارات مروارید، چاپ نوزدهم، تهران 1391، ج 1 ، ص 699 
[11]. در واژه نامه های اوستایی این مطلب آمده است. از جمله :
A Dictionary of the Avesta Language, by Kavasji Edulji Kanga, The Educatian society's Steam Press, Bombay 1900, pp 329   
[12]. موبد جهانگیر اوشیدری، دانشنامه ی مزدیسنا، نشر مرکز، چاپ پنجم، تهران 1389، ص 239
[13]. فرنبغ دادگی، بندهش، پژوهش مهرداد بهار، انتشارات توس، چاپ چهارم، تهران 1390، ص 83-84

تولیدی

دیدگاه‌ها

عجیبه که در ایران باستان زنان و دخترها رو یه مشت موجود خبیث اهریمنی می دونستن . دختران از نژاد اهریمن آفریده شدن ؟ حالا فهمیدیم پندار نیک یعنی چی !!

تازه این پندار نیکشونه ! پندار زشتشون دیگه چیه؟؟

عزیز من این دین خداست و درسته اشکال اینجاست که اینایی را که ما می خوانیم بخش های تحریف شده هستند

سلام و تشکر ***

اینکه ایران یه زمانی امپراطوری داشته و بر حدود نصف جهان حکومت داشته برای بعضی ها قابل تحمل نیست درهمه ادیان و باورها برتری پسران وجود داره وقتی در ایران زن ها شاهنشاهی داشتن یعنی اینکه در ایرا تبیعض کمتربوده با کوبیدن هیچ چیزدرست نمیشه وقتی عربها و ترکها مغولها وارد الیران شدند و هویت ایرانی اصیل رو بر باد دادند حالا که حقیقت داره خودش و نشون میده بعضیا دست بکارتوهین و یه سری مطالب هستند که چیارکنند مثلا هرجا ایرانی اصیل هست مطمءن باشین اصالتش و حفظ کرده وقوم به قوم نسل به نسل می چرخه و حفظ میشه درسته تعداد کمه ولی آنچه مهم هست نگه داشتن اصالت و فرهنگ بسیار عالی است که به نسلهای بعد خودش یادمیده با این حرفا نمی تونین ایران باستان رو ضعیف نشون بدید تاریخ خود گویای همه چیز هست اگه معنی دقیق پندار نیک ومی دونستید بخودتون اجازه چنین جسارتی رو نمی دادین یا اینکه میدونین خودتون و به نفهمی زدین

اینکه میگید در ایران باستان زنان به حکومت میرسیدن اگه خوب درباره ش مطالعه کنیم می‌بینیم که اون قضیه یه استثناء بود و در همون حال هم بدترین توهین ها و تحقیرها رو علیه اون دو تا زن انجام میدادن و حتی قصد تجاوز بهشون رو داشتن و سر آخر بعد چند روز اون ها رو میکشتن و این دو زن در همون چند روز حکومت (که ناچاراً به خاطر نبودن هیچ شاهزاده پسری حکومت کردند) همه نوع تحقیر و توهین رو دیدن. اسناد زرتشتی و ../. رو ببینید: http://www.adyannet.com/fa/news/13050

عاریایی احمق نصف بیشتر جهان دریاست!

حداقل هرچی اعتقاد به بدی زنا داشتن زنده به گورشون نمی کردن

اتفاقاً تو تاریخ هرودوت اومده که ادمها رو زنده به گورم میکردن ! چی بدتر از اینکه کسی رو از نژاد اهریمن بدونی؟

ايراني محترم بعضي از افراد جاهل دختران خود را قبل از پيدايش اسلام زنده به گور ميكردند 25

شرم آوره . حالا اگه به این باستان پرستها گفته بشه که زنان و دختران اینطوری تحقیر میشدن متعصبانه خودشون رو به اون راه میزنن

اهــورامــزدا دخـتــران و زنـــان را از نـــژاد یــک دیــو اهریـــمنـــی آفـریــد. (؟؟؟؟) عـــجـــب عــقـــیــده ایــــ !

این اسناد نشون میده که چقدر زنها و دخترها تو ایران باستان تحقیر میشدن. ولی استاد فخرایی ! یه عده ای میگن چون تو ایران باستان یکی دو تا زن پادشاه شدن پس زنها تو ایران جایگاه خوبی داشتن !!!! اگه بخوایم منصفانه نگاه کنیم باید بگیم که اون زنها به خاطر «نبود مردان» شاه شدن ! یعنی چون مردی وجود نداشت از سر ناچاری شاه شدن !!! وقتی هم مرد پیدا کردن اون زنهای تازه شاه شده رو میکشتن تا از شر اهریمن خلاص بشن !! اینم جایگاه زن در ایران باستان !!!!

جایگاه زن در زرتشت : در اوستا همواره از زنان و مردان پارسا در کنار یکدیگر ستایش شده است. اشو زرتشت در گات ها همواره مردا و زنان را با یکدیگر برابر دانسته است برای نمونه در گات ها یسنا۳۰ بند۲ چنین بیان کرده: ای مردم بهترين سخنان را به گوش هوش بشنويد و با انديشه ای روشن آنها را بررسی کنيد . هر مرد و زن راه نيک و بد را شخصا برگزيند ، پيش از فرا رسيدن روز واپسين همه به پا خيزيد و در گسترش آيين راستی بکوشيد. گات ها(کتاب آسمانی زرتشت) و اوستا(مجموع متون مذهبی زرتشت) و دین زرتشت به برابر زن و مرد و همه انسانها از هر جنس و نژادی ایمان دارد. در اوستا میخوانیم که بهترین های (نیکان ووهان) هفت کشور زمین(همه زمین از هر نژاد) را بایستی دوست بداریم و با آنها همازور (هم بسته) شویم. ما شاید از نخستین کسانی بوده ایم که به زنان ارزش داده ایم. برای نمونه حدود ۲۵۰۰ سال پیش آرتمیس رهبری نیروی دریائی خشایار شاه را داشته است و زن با مرد در ایران برابری داشته و به پادشاهی میرسیده است. سی هزار کتیبه های کوچک که در تخت جمشید کشف شده نشان داده که رهبری بسیاری از کارهای سازنده با زنان بوده است. در این مورد پیشنهاد میکنم کتاب از زبان داریوش نوشته پروفسور ماری کخ را بخوانید. اگر گات ها و دیگر نسک های اوستا و شاهنامه را از دید تاریخی نیز بخوانید به برابری زن و مرد در باور و فرهنگ زرتشتی خواهید رسید. در زمانی که تازی ها(اعراب)دختران خود را زنده زنده به زیر خاک میکردند زنان در ایران به پادشاهی می رسیدند. در فرهنگ ایرانی حداقل(کمینه) از سه هزار سال پیش که کاغذ و کتیبه داریم نسبت به یونان و روم و چین و هند و مصر که کشورهای پیشرفته آن زمان بوده اند خیلی خیلی بیشتر برای زنان ارزش قائل بودیم و حقوق ایشان را رعایت میکرده ایم/. دوست عزیز لطفا با دقت این متن رو بخون و بعد قصاوت کن

پاسخ به ....... : اسلام از بَدو ورودش به ایران، رِفُرمی اجتماعی را آغاز نمود. هرچند اسلام، بسیاری از مسائل فرهنگی-اجتماعی ایران را تأیید کرد. اکثر مردم ایران نیز از روی اختیار و با درک برتری اسلام بر دیگر عقائد و سُنَن، مسلمان شدند.[1] لیکن امروزه سرسپردگان جریان استعمار، می‌کوشند تا با حذف اسلامِ ناب شیعی و تقویتِ تفکرات -یا بهتر است بگوییم توهمات و تخیلات- تاریخ مصرف گذشتۀ باستانی، برای استعمار خوش‌رقصی کنند.[2] از همین روی، مدتی است که در شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند زنان و دختران مسلمان را علیه اسلام بشورانند! زهی خیال باطل! می‌گویند: «ای زن ایرانی! مگر اسلام برای تو چه ارمغان آورده است؟!» پس لازم دیدیم، که ارمغان اسلام برای بانوان فرهیختۀ ایرانی را برشماریم و از سویی به باستانگرایان اسلام‌ستیز یادآوری کنیم که آنچه شما به آن می‌نازید چیزی جز ننگ و رسوایی نیست. بانوی فرهیختۀ ایرانی! دختر این آب و خاک! فرزند وطن! گوش دار! بشنو کنون طنین اذان را. تکبیرهای بت شکنان را... در فرهنگ زرتشتی، زنان و دختران را از نسل اهریمن می‌شمردند، و حتی گریستن در مرگِ آنان، ننگ بود. زنان و دختران نه تنها ناقص‌العقل، بلکه مطلقاً بی‌خِرَد شمرده می‌شدند. همانند دشمنان اهریمنی از نوشیدن زوهر (نوشیدنیِ مقدس) محروم بودند.[3] تحقیر می‌شدند و اگر فرزندی مُرده به دنیا می‌آوردند، در دهانشان ادرار گاو و خاکستر می‌ریختند و از نوشیدن آب محرومشان می‌کردند، و اگر بدون اجازه آب می‌نوشیدند، 400 ضربه شلاق بر بدنشان می‌نواختند.[4] پسر داشتن نشانۀ برکت و الطاف ایزدی شمرده می‌شد، ولی دختر داشتن خیر.[5] شوهر، خداوند و مالک زن شمرده می‌شد.[6] اگر برای دختری همسری بر‌ می‌گزیدند و او از آن راضی نبود، سزاوار مرگ شمرده می‌شد (ازدواج اجباری)،[7] در ایام عادت ماهانه، زنان و دختران را در اتاقی محبوس می‌کردند و آنان حق نزدیک شدن به آب و آتش و انسان‌ها را نداشتند.[8] زن در آیین زرتشتی همانند گاو و کشتزار مورد معامله قرار می‌گرفت.[9] بدتر و زشت‌تر از همۀ این‌ها، پدر، برادر و حتی فرزند حق داشتند از زنان و دختران استفاده جنسی کنند (اشاره به جواز و رواج همبستری با محارم در دین زرتشتی). دردناک‌تر از همه این‌ها اینکه در این رابطه، اجازه و رضایت خانم‌ها شرط نبود. یعنی اگر پدر یا برادر اراده می‌کردند که با دختر یا خواهر خود همبستر شوند، آنان حق مخالفت نداشتند.[10] مرد اجازه داشت که حتی زن خود را به دیگر مردان قرض دهد و در این مورد هم رضایت زن شرط نبود.[11] علاوه بر این‌ها، زن در ایران باستان جایگاه حقوقی نداشت و مجاز به استفاده از "اموال خود" بدون اجازه شوهر نبود (به جز در مواردی استثنایی).[12] اسلام، به تمامی این توهین‌ها و تحقیرها پایان بخشید. مرد و زن در نگاه اسلام، از یک ماهیت و از یک نفسِ واحده و از یک روح آفریده شدهاند،[13] آزار رساندن به زنان و تحقیر آنان ممنوع است و مردان موظف اند که با زنان به نیکی رفتار کنند.[14] زنان در خیر، برکت و راستی و درستی پابه‌پای مردان به سوی خدا در حرکت اند.[15] در نگاه اسلام، خداوند به هر مردی و زنی که در راه راستی گام بردارد، برکت می‌دهد.[16] قرآن به زنان پاک، حیات طیبه را وعده داده است.[17] قرآن می‌گوید که یک زن (آسیه) الگوی همۀ انسان‌های پاک است.[18] از سویی در روایت آمده که مقام فاطمۀ زهرا (سلام الله علیها) از آسیه (علیها سلام) بالاتر است.[19] ملائکه با همسر ابراهیم هم‎سخن می‌شوند و او با اینکه یک زن است، جایگاه هبوط ملائک می‌گردد.[20] از نگاه قرآن، مرد یا زن بودن دلیل برتری نیست. بلکه پرهیزگاری، معیار است.[21] مادر موسی (علیهما السلام) چنان پاک و با نجابت است که خدا بر او وحی می‌فرستد و با او سخن می‌گوید.[22] مریم مادر مسیح (علیهما السلام) چنان با عظمت بود که پیامبر خدا (زکریای نبی) از مقام متعالی او در شگفتی می‌ماند. ملائکه نیز با مریم هم‌سخن شدند.[23] همچنین محبت به مادر، یکی از اهداف بعثت انبیاء است.[24] در نگاه اسلام، نمی‌توان دختر بالغ را مجبور به ازدواج کرد. در ایام عادت ماهیانه نیز دختران و زنان، نه تنها زندانی نمی‌شوند، بلکه جز در چند مورد جزئی (مربوط به عبادات) هیچ محدودیتی ندارند (برخلاف دین زرتشتی که آن همه محدودیت برای زنان حائض قائل است). در اسلام هرگونه ازدواج با محارم ممنوع است. و همبستری با آنان از بزرگترین گناهان شمرده شده است. هیچ مردی حق ندارد زن خود را به دیگری قرض دهد. اسلام، مهریه و نفقه را به عنوان پشتیبان حقوق زن در خانواده قرار داده است. حتی برای او این حق را قائل شده است که در ضمن عقد، حق طلاق را در دست خود بگیرد (در فقه اسلامی، زن هنگام عقد می‌توان شرط کند که اگر شوهر برخلاف تعهداتش عمل کند، من به وکالت از او خود را مطلّقه کنم). این موارد، به خوبی نشانگر توجه اسلام به حق و حقوق زن در جامعه است. در منابع روایی آمده است که عبدالله بن عمر می‌گوید: «در زمان پیامبر اکرم از تندخویى، بدرفتارى و کوتاهى در حق همسرانمان مى‏‌ترسیدیم، زیرا ترس آن را داشتیم که در صورت بدرفتارى با زنان، از سوى خداوند آیه‌‏اى در شأن ما نازل شود.»[25] این نشانگر آن است که پیامبر اکرم درباره رفتار مردم با زنانشان حساس بودند و به کسی اجازه توهین به زنان را نمی‌دادند. پیامبر فرمودند: «همدیگر را به نیکی کردن در حق زنان سفارش کنید».[26] قرآن حتی می‎‎‎‌فرماید که در سخت‌ترین و شدیدترین مشکلات، و حتی اگر کار به طلاق هم رسید، باز هم به زنان توهین نکنید و به نیکی با آنان رفتار کنید.[27] حتی در حدیث نبوی آمده است که محبت به زنان و خوشرفتاری با آنان از آداب پیامبران است.[28] اسلام برای زن جایگاه حقوقی تعریف کرده است و به او حق داده است که در اموال خود تصرف کند.[29] همچنین «غیرت»ـی که اسلام برای مردان لازم کرده، مانع از این است که یک مرد، همسر خود را تحقیر کند یا او را مورد هتاکی و توهین قرار دهد. علاوه بر همه آنچه گفته شد، روشن است که زنان در جامعه اسلامی، جایگاهی بس والاتر از دیگر نقاط جهان داشته است و در تاریخ اسلام شیعی، شاهد هستیم که برخی از زنان مقام حاکمیت و وزارت داشتند.[30] و هنوز هم اگر مسلمانان بیدار شوند، جایگاه زن در جوامع اسلامی بسیار بالاتر از جوامع غربی خواهد بود. در پایان احادیثی از پیامبر اکرم و پیشوایان حق، تقدیم می‌گردد. پیامبر فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى الْإِنَاثِ أَرْأَفُ مِنْهُ عَلَى الذُّكُور.[31] خداوند بر دختران مهربان‌تر است تا بر پسران». همچنین امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «الْبَنُونَ نَعِيمٌ وَ الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ اللَّهُ يَسْأَلُ عَنِ النَّعِيمِ وَ يُثِيبُ عَلَى الْحَسَنَاتِ.[32] پسران، نعمت اند و دختران، نیکی (رحمت) اند و (روز قیامت) درباره نعمت‌ها حساب کشیده خواهد شد ولی بر حسنات (خوبی‌ها) پاداش داده می‌شود». و نیز پیامبر اکرم فرمودند: «مَا مِنْ بَيْتٍ فِيهِ الْبَنَاتُ إِلَّا نَزَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ عَلَيْهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ بَرَكَةً وَ رَحْمَةً مِنَ السَّمَاءِ وَ لَا يَنْقَطِعُ زِيَارَةُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ...[33] هر خانه ای که در آن دختر (متولد شده) باشد، هر روز دوازده برکت و رحمت از آسمان بر آن نازل می‌شود و زيارت فرشتگان از آن خانه قطع نمی‌‌گردد». ___________________________________ مشاهده اسناد: https://www.adyannet.com/fa/news/14966

یه نکته ی خیلی مهم : یه نکته ی خیلی مهم : یه نکته ی خیلی مهم : آرتور کریستین سن در ایران در زمان ساسانیان میگه : هنگام تولد طفل پدر بايد شكر خداى را با انجام مراسم دينى خاص و دادن‏ صدقات بجاى آورد، صدقه پسر بيش از دختر بود. سند : آرتور كرستين سن، ايران در زمان ساسانيان‏، ترجمه: رشيد ياسمى‏، ناشر: دنياى كتاب‏، تهران‏ 1368، ص 437 و عجیبه که این عمل زشت و غیرانسانی در دینکرت هم تأیید شده : دينكرد، كتاب 8. فصل 31، فقره 14- 13 (هوسپارم نسك)

بازم شما ارتجاع سرخ سیاه باز افسانه سرای به دین بهی کرداید شب پره گر نخواهد فصل افتاب نگاهد رونق بازار افتاب دورد بربهدینان وزنده باد دین بهی تنها دین خرد گرا در جهان و بهترین دین در گذشته حال و اینده ایدون باد دختر نو بهدین

دوست عزیز این چیزی هم که شما گفتید چیزی شبیه همون ارتجاع سرخ و سیاهه، اگه ادله ای دارید بفرمایید، اینکه دین من به دین است و تعصب به خرج بدیم، با شأن یک ایرانی با فرهنگ در تضاد کامل است. موفق باشید

خانم نوبهدين واقعا معناي دين خردگرا را نيز فهميديم از روشنگري شما ممنونم .بارها و بارها و بارها در همه جه آمده كه ايرانيان با آغوش باز به دنبال دين اسلام آمدند نه با زور و شمشير چون اگه زور بود كه الان خبري از اسلام گرايي و اسلامي زيستن در ايران يا هركجاي دنيا وجود نداشت

من از همه ی کسایی که اینجا از تک تک قوانین اسلام پیروی می کنند سوال دارم:عایا ما عربیم؟یا باید قوانین اونا رو پیروی کنیم؟ همونطور که میدونین دین اسلام دینی هست که برای عرب هاست. یعنی با توجه به کارهایی که اون ها انجام می دادند دین اسلام براشون محدودیت هایی رو قائل شده برای مثال:عرب ها در نوشیدن مشروب زیاده روی می کردند و دین اسلام نوشیدن آن را برای عرب ها ممنوع کرد چون واقعن باعث ایجاد مشکل می شد. عرب ها با هم دیگه دعوا زیاد می کردند و دین اسلام این کار رو ممنوع کرد ولی.. عایا ما ایرانی ها قبل از ورود به اسلام همچین مشکلاتی داشتیم؟جواب یک چیز است:خیر من نمی گم که اصلا مشکل نداشتیم چون به هر حالل تو هر جامعه ای آدم های خراب هم وجود دارد ولی به این صورت نبود و همه ی این ها به دلیل محدودیت هایی بود که دین اسلام برای ایرانی ها گذاشت که برای ایرانی ها درست نبود چون مال عرب ها بود.. پس نگین چرا دختر ها و پسر های جدید حجاب رو رعایت نمیکنن لطفاما به دین اسلام احترام می زاریم ولی ما عرب نیستیم و دینمون با اونا یکی نمی باشد

من یه سؤالی دارم !!!!!!! عایا ما قزاق هستیم ؟؟!!!!!!!!! پس واسه چی باس از زرتشت پیروی کنیم ؟!!!! زرتشت مال یه جایی حوالی قزاقستان امروزی بود. نهایتش شمال افغانستان ! اون دوره و زمونه مردم قوم و قبیله زرتشت دائم با هم درگیر بودن و بکش بکش بود. حتی گاو رو وحشیانه ذبح میکردن. زرتشت اومد گفت گاو خیلی موجود مقدس هست و روح ایزدان درش حلول کرده و از این حرفها ! حالا چرا ما باید پیروی از اون بکنیم ؟ البته ما هم واسه زرتشت احترام قائلیم چون در وضعیت عصر حجر اندکی فکرش از بقیه مردم باز تر بود. ولی خوب الان چه ربطی به ما داره ؟

دوست عزیز اصلا خوب نیست که آدم سطح فکرش رو اینقدر پایین بیاره! شما که میگی اسلام چون در سرزمین حجاز طلوع کرده پس مال عربهاست پس خوش بحالشون که دینی اینجور با مبانی محکم دارن و بدا به حال ما ایرانی ها که خدا ما رو لایق ندونست و یک دین سطح پایین تر به ما داد! چون در برتر بودن اسلام بر دیگر ادیان که شکی نیست، چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ معرفتی و چه ار لحاظ احکامی از تمام دین ها بالاتر و عقلانی تره، گرچه عقیده ما بر اینه که دین حضرت زرتشت دین الهی ای بوده که به دست موبدان و مغان تحریف شده. اون حجابی هم که مثال زدی منظورت چی بود تو همه ی ادیان از جمله دین زرتشتی رعایت حجاب وجود داره، ایرانی ها هم که فکر کنم قدیما خیلی خیلی خشک مذهبی تر بودن، چون در آثار سنگی باقیمانده از دوران هخامنشی و ساسانی اصلا تصویر زن وجود نداره یا خیلی کم وجود داره.

اسلام یک دین جهانی هست و خود قرآن گفته مخاطبش عالمین هست. للعالمین... اما مواردی که نام بردی مثل افراط در مشروب و دعوا و ... همه ش تو ایران هم بوده و هست. پس ربطی به عربها نداره. بلکه مال همه دنیا هست. اتفاقا اسلام بیشتر از اون که به کار عربها بیاد به کار ایرانی ها اومد

امیدوارم کسانی که این همه تبلیغ به نفع زرتشتیگری میکنن با خوندن این مطلب و سندهاش دست از رفتار زشت خودشون بردارن

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.