افزودن نظر جدید

عمر ابوبکر عثمان74 والشجرتها الملعونه 74 ان من المجرمین منتقمون74 قاتل حضرت زهراء 74 قرآن به ابجد ابوبکر عمر عثمان می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد74 ان من المجرمین منتقمون74 به ابجد صغیر شیطان 22 مقصر22 شیطان22 عمر22دشمن اسلام22 ابابکر 22 عمر22گنده لات22شرور22نابکار 22دینها 22قلدر22عمر ابوبکر عثمان74 والشجرتها الملعونه 74 ان من المجرمین منتقمون74 قاتل حضرت زهراء 74 قرآن به ابجد ابوبکر عمر عثمان می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد74 ان من المجرمین منتقمون74 به ابجد صغیر شیطان 22 مقصر22 شیطان22 عمر22دشمن اسلام22 ابابکر 22 عمر22گنده لات22شرور22نابکار 22دینها 22قلدر22 سامری قوم محمدعمر گاو بوود لعنتی بی پدرلعن اگر بد بود در قرآن نبودلعنت الله علیه آل سعود لعن یعنی یک عبادت یک دعابر علیه دشمن دین خدا این عبادت را نمک باید فزود لعن بر خصم علی باید نمود لعن یعنی شکست دشمنان لعن یعنی شادی رزمندگان لعن یعنی وحدت اسلامو دین جمع گردند دور هم این مسلمین لعن یعنی راه خود معلوم کن دشمن مولای خود محکوم کن لعن یعنی جلوه خشم خدا بر علیه دشمنان بی حیا لعن یعنی بررش یک ذلفقار گردن سه کافران نابکار لعن یعنی معنی یک اعتقاد این جهانو آن جهان گردی تو شاد لعن یعنی سوره بی بسمله افکند در قلب اعداء زلزله لعن اگر بد بود در قرآن نبود لعنت الله بر قوم یهود لعن ما بر دشمنان خیره سر دشمن اهداف قرآن بی پدر لعن برکفار دین جاهلین مشرکین لعن یعنی راه قرآنست و دین بر علیه قاصبان مشرکین بر علیه قاصب بد عهد دین لعن یعنی میکنی دشمن شکار دشمنی که میکند از جنگ فرار هر که باشد خصم مولایم یقین لعنت الله علیهم اجمعین لعنت به کسی که بناحق خلیفه شد لعنت به کسی که پایه گذار سقیفه شد لعنت به آنکه بر تن اسلام خرقه کرد این قوم متحد شده را فرقه فرقه کرد لعن ما بر مردمان روسیاه فرقه فرقه کرده اند چون دین ما لعن ما بر هرکه آتش میزند بر در خانه ویا بر خیمه ها لعن یعنی راه قرانست دین بر علیه قاصبان مشرکین بر علیه قاصب بد عهد دین هر که باشد خصم مولای یقین لعنت الله علیم اجمعین با این همه جنایت بی وقفه هم چنان دنیا سکوت کرده ای ننگ بر جهان آل سعود گوش کن این خطو این نشان بیرون بیا زپشت پرده سایه شوم یهویان به بمب خوشه ای کشتار کردی مسلمانان چرا ای نامسلمان دلارت چشم دولت ها فروبست زبان بستند اینک همچو حیوان تو را چون دیو دد بینند الان تنازع کرده ای با اهل ایمان با این همه جنایت بی وقفه هم چنان دنیا سکوت کرده ای ننگ بر جهان آل سعود گوش کن این خطو این نشان بیرون بیا زپشت پرده سایه شوم یهویان تو خواهی مرد با خفت و خاری زخمی بزنی بما به هر ترفندی همدست گرگ شغال چون کفتاری چلپاسه خور احمق وحشی با کشتن شیخ نمرو یارانش ای آل سعود گور خود را کندی میچکد خون تو از کنج لب اسرائیل می فرستد به سر قوم عرب عزرائیل با این همه جنایت بی وقفه هم چنان دنیا سکوت کرده ای ننگ بر جهان آل سعود گوش کن این خطو این نشان بیرون بیا زپشت پرده سایه شوم یهویان الحق که نام شیخ نمرماندگار شد از خون این شهید زمستان هم بهارشددر بین مردگان نیست نام او با خون خود نوشت که شیخی نمیر بود سوگند که بعد شب سحر خواهد شد این کشته یقین زنده تر خواهد شد آل سعود در بین دو دستش اسیر بود بر مسند حقیقی دلها امیر بود او واقعا" حقیقت خیر کثیر بودای صبا منتقم خون نمر در راه است این خبر را برسان به عربستانی ها تر شد از موج خبر چشمه هر ساحلها حبس هرگز نشود کشتی خون در گل ها سربدارند در قافله دریا دلها دار بر دوش کشد پشت سرش حیرتها معنی تازه دهد شیخ نمر غیرت را میچکد خون تو از کنج لب اسرائیل می فرستد به سر قوم عرب عزائیل در بین مردگان زمین نیست نام او با خون خود نوشت که شیخی نمیر بود نمر گشته شهید راه الله هزاران آفرین بر او به والله چون آئینه اییکه هدف سنگ شود جمعیت شیعه بیشتر خواهد شد فقط با دست خالی می کند جنگ نفس بنمود بر آل سعود تنگ کند اعدام او را شیخ الدنگ با این همه جنایت بی وقفه هم چنان دنیا سکوت کرده ای ننگ بر جهان آل سعود گوش کن این خطو این نشان بیرون بیا زپشت پرده سایه شوم یهویان 74 به درک اسفل سافلینه 74 اولی دومیوا سومی سامری قوم محمدعمر گاو بوود لعنتی بی پدرلعن اگر بد بود در قرآن نبودلعنت الله علیه آل سعود لعن یعنی یک عبادت یک دعابر علیه دشمن دین خدا این عبادت را نمک باید فزود لعن بر خصم علی باید نمود لعن یعنی شکست دشمنان لعن یعنی شادی رزمندگان لعن یعنی وحدت اسلامو دین جمع گردند دور هم این مسلمین لعن یعنی راه خود معلوم کن دشمن مولای خود محکوم کن لعن یعنی جلوه خشم خدا بر علیه دشمنان بی حیا لعن یعنی بررش یک ذلفقار گردن سه کافران نابکار لعن یعنی معنی یک اعتقاد این جهانو آن جهان گردی تو شاد لعن یعنی سوره بی بسمله افکند در قلب اعداء زلزله لعن اگر بد بود در قرآن نبود لعنت الله بر قوم یهود لعن ما بر دشمنان خیره سر دشمن اهداف قرآن بی پدر لعن برکفار دین جاهلین مشرکین لعن یعنی راه قرآنست و دین بر علیه قاصبان مشرکین بر علیه قاصب بد عهد دین لعن یعنی میکنی دشمن شکار دشمنی که میکند از جنگ فرار هر که باشد خصم مولایم یقین لعنت الله علیهم اجمعین لعنت به کسی که بناحق خلیفه شد لعنت به کسی که پایه گذار سقیفه شد لعنت به آنکه بر تن اسلام خرقه کرد این قوم متحد شده را فرقه فرقه کرد لعن ما بر مردمان روسیاه فرقه فرقه کرده اند چون دین ما لعن ما بر هرکه آتش میزند بر در خانه ویا بر خیمه ها لعن یعنی راه قرانست دین بر علیه قاصبان مشرکین بر علیه قاصب بد عهد دین هر که باشد خصم مولای یقین لعنت الله علیم اجمعین 74 به درک اسفل سافلینه 74 اولی دومیوا سومی 74 والشجرتها الملعونه 74 عمر ابوبکر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.