نگاه شخصی یا نوعی بهائیت در ثروت اندوزی

  • 1401/04/18 - 11:38
بنابر اسناد ساواک، نهاد رهبری بهائیت، پیروانش را بی توجه به شعارهای تعدیل معیشت، تعلیم و تربیت عمومی و وحدت و نوع دوستی، به ثروت اندوزی و علم افزایی شخصی و حزبی، با هدف تصدی قدرت و دولت فراخوانده است. تشکیلات قدرت طلب بهائیت نشان داده که در راه رسیدن به اهداف سلطه طلبی خود، شعارهای نوع دوستی اش را نیز فراموش می کند.
حکومت بهائی, بهائیت در اسناد ساواک, وحدت عالم انسانی

تیرماه سال 1348 سازمان اطلاعات ساواک در گزارشی، از دانش افزایی و ثروت اندوزی، به عنوان پیش نیاز تشکیل حکومت جهانی بهائیت یاد می کند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تیرماه سال 1348 سازمان اطلاعات ساواک به نقل گزارشی از فعالیت بهائیان می پردازد که در آن، دانش افزایی و ثروت اندوزی توسط بهائیان، پیش نیاز ترسیمی بیت العدل برای تشکیل حکومت جهانی بهائیت تعیین شده است. اعضای تشکیلات بهائیت در این مورد، رژیم اشغالگر اسرائیل را الگوی خود قرار داده و قصد دارند این راه را در ایران و جهان دنبال کنند: «بعد از ظهر شانزدهم تیرماه سال 48... شخصی به نام سیروس روحانی که ساکن تهران است و چند نفر دیگر حضور داشتند. سیروس روحانی، ضمن صحبت اظهار داشت: دستور بیت العدل از سه سال پیش این بود که احبا باید دارای دانش و ثروت باشند تا بتوانند به دنیا حکومت کنند و این چیزی است که بیت العدل از کلیه بهاییان جهان خواسته است. اسراییلی ها در بیست سال پیش چنین اقدامی کردند و امروز یهودیان در تمام جهان حکومت می‌کنند. من باب مثال در همین شیراز تمام جاهای خوب متعلق به یهودیان است. اکثر تاجرها و کسبه برای یهودی ها کار می‌کنند...»[1]

اما مقدمه سازی بیت العدل برای تشکیل حکومت جهانی بهائی، با دستور به ثروت اندوزی و دانش افزایی شخصی و برتری جویی بهائیان نسبت به دیگران در حالیست که:

اولاً: بهائیت در تبلیغات عوام فریب خود، بر خلاف سیاست بالا که بهائیان را به ثروت اندوزی شخصی و برتری جویی نسبت به دیگران فرا می خواند، تعدیل معیشت و رفاه عمومی را جایگزین نگاه شخصی و حزبی معرفی کرده است! چنان که عبدالبهاء گفته است: «تعلیم ششم حضرت بهاءالله، تعدیل معیشت حیات است. یعنی باید قوانین و نظاماتی گذارد که جمیع بشر به راحت زندگانی کنند... امر تعدیل معیشت، بسیار مهم است و تا این مسأله تحقّق نیابد، سعادت برای عالم بشر ممکن نیست.»[2]

یا آنجا که عبدالبهاء از لزوم مساوات بین بشر، بدون توجه به عقاید آنان سخن گفته است: «یکی از تعاليم بهاءالله، مساوات بين بشر است و اخوت تام (: برادری کامل). عدل چنين اقتضا می نماید كه حقوق نوع انسانی جميعاً محفوظ و مصون ماند و حقوق عمومی يكسان باشد و اين از لوازم ذاتيه هيئت اجتماعيه است.»[3]

با این حال نهاد رهبری بهائیت، بهائیان را به ثروت اندوزی شخصی با هدف هموارسازی راه تشکیل حکومت جهانی بهائی فرا می خواند!

ثانیاً: تشکیلات بهائیت چگونه بهائیان را به علم افزایی شخصی برای رسیدن به قدرت فرا می خواند در حالی که این فرقه در تبلیغاتش، از لزوم تعلیم و تربیت همگانی بشر سخن می گوید؛ چنان که عبدالبهاء گفته است: «تربیت عموم لازم است و وحدت و اصول و قوانین تربیت نیز از لوازم امور، تا جمیع بشر تربیت واحده گردند؛ یعنی تعلیم و تربیت در جمیع مدارس عالم باید یکسان باشد. اصول و آداب، یک اصول و آداب گردد تا این سبب شود که وحدت عالم بشر از صغر سن در قلوب جای گیرد.»[4]

سوم: تشکیلات بهائیت منافع شخصی و حزبی بهائیت برای رسیدن به قدرت را در حالی جایگزین منافع عمومی بشر می داند که در تبلیغات خود همواره از وحدت عالم انسانی، یکسانی بشر و نگاه عقیدتی و قومیتی نداشتن دم می زند! چنان که عبدالبهاء گفته است: «حضرت بهاءالله... اعلان وحدت عالم انسانی فرمود و خطاب به نوع انسانی نمود که همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار و فرمود که نوع انسان عبارت از یک عائله است و جمیع بشر عبارت از یک جنس.»[5]

آری؛ فرقه و تشکیلات قدرت طلب بهائیت، در راه رسیدن به اهداف سلطه طلبی خود، شعارهای نوع دوستی اش را نیز فراموش می کند.

پی‌نوشت:
[1]. گزارش ساواک از فعالیت بهاییان، بعد از ظهر شانزدهم تیرماه سال 1348.
[2]. عباس افندی، خطابات، بی‌جا: موسسه ملی مطبوعات امری، بی‌تا، ج 2، ص 148.
[3]. اشراق خاوری، پیام ملکوت، هند: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 1986 م، ص 30.
[4]. عباس، خطابات، ، لانگنهاین آلمان: لجنه ملّی نشر آثار امری، 1921 م، ج 2، ص 148.
[5]. همان، ج 2، ص 32.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.