نگاه زرتشت به دیگر ادیان : موجوداتی اهریمنی و پلید ...

  • 1392/04/12 - 17:19
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آیا می دانید در اوستا پیروان دیگر ادیان ، موجوداتی اهریمنی ، پلید و سزاوار مرگ دانسته شده اند ؟

زرتشتیان و باستان گرایان افراطی از اینکه در اسلام ، کفار و مشرکین نجس دانسته شده اند ، ابراز ناخشنودی می کنند. این در حالی است که در متن اوستا که معتبرترین منبع شناخت تاریخ و باورهای دین زرتشتی است ، پیروان دیگر ادیان - غیر زرتشتیان - موجوداتی اهریمنی ، پلید و نجس دانسته شده اند. امروزه رهبران جامعه زرتشتی به دروغ ادعای احترام به دیگر ادیان را دارند. اما با مراجعه به متون دینی زرتشتی در می یابیم که در دین زرتشتی هر دینی غیر از این دین ، بی راهه و حتی اهریمنی دانسته شده است.

در اوستا ، وندیداد ، فرگرد هجدهم بند هشتم و نهم ، زرتشت از اهورامزدا می پرسد که چه چیز نیروی « مرشونا » که یک نیروی اهریمنی و نابودکننده است را قوی تر میکند ؟ و اهورامزدا پاسخ داد : کردار هر کسی که دین نادرست را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. در ادامه اهورامزدا در مورد این شخص ( یا اشخاص ) میگوید هر کسی که سه سال «گشتی» نبسته باشد ( کمر بند مقدس زرتشتیان که در مراسم خود می بندند ) و هر کسی که سه سال بدون سرودن گاهان ( بخشی از اوستا ، کتاب مقدس زرتشتیان ) سپری کند. [1]
نکته : این افراد ( کسانی که گاتها نمیخوانند و به کمرشان کشتی : کمر بند مقدس زرتشت ، نمی بندند ) نیستند مگر غیر زرتشتیان ! که بنا بر متن اوستا موجوداتی اهریمنی پنداشته شده اند. و در پژوهش جیمز دارمستتر ، ترجمه موسی جوان درباره ی سربازان مرشونا چنین آمده است: « اهورامزدا پاسخ داد و گفت ، مردی است که دین بد به مردم آموزد و سه بهار متوالی بگذراند بی آنکه کمربند مقدس ببندد بی آنکه گاتها بخواند و بی آنکه نذر و نیاز به آب های نیک تقدیم بدارد. » [2] گذشته از اینکه دین زرتشتی ، همه ی غیر زرتشتیان را ناپاک و به اصطلاح نجس میداند ، در وندیداد ، فرگرد 9 بند 33 آمده است : « او ( شخص دیو زده ) باید درون خانه در جای ناپاکان و جدا از مزداپرستان بماند . » [3]

نکته : جایی که مزدا پرستان باشند جای ناپاکان نیست . و جای ناپاکان جایی است که مزداپرستان نباشند . یعنی غیر مزداپرستان ناپاک اند. همچنین در یسنا هات شصت و چهار ، بند هشت میخوانیم : « آب از آن دزد ، تاراجگر ، راهزن ، پارساکش ، جادو ، اشموغ ناپارسا ، دروغگوی ستمکار ، و کسی که مردار به خاک می سپارد مباد » [4] نکته اینجاست که خاک کردن مردگان در دین زرتشتی ممنوع است و منظور از « کسی که مردار به خاک می سپارد »  همان غیر زرتشتیان و همه ی کسانی است که به آموزه های زرتشتی اعتقادی ندارند. اینها در نگاه اوستا آن قدر پلید و ناپاک اند که حتی آب رساندن به آنان نیز در نگاه مزدیسنا ممنوع است. و همچنین در اوستا ، وندیداد ، فرگرد هشتم ، بند هفتاد و چهار چنین آمده است که « اهورامزدا پاسخ داد : آنان باید کسی را که مردار می سوزاند بکشند . باید مردار سوز را بی چون و چرا بکشند . » [5]

میدانیم که در دین زرتشتی خاک کردن مرده و یا سوزاندن آن ممنوع است بلکه بنا بر دستور اهورامزدا به زرتشت در اوستا ، باید مرده ها را درون دخمه ها رها کرد تا خوراک جانداران شوند ) به راستی کشتن یک غیر زرتشتی به جرم آتش زدن مرده ( آن هم بدون محاکمه و یا دلیل دیگر ) احترام به دیگر ادیان است ؟

در بند پنجاه و پنج و پنجاه و شش از فرگرد نهم ، آمده است که اشموغ را باید کشت و البته دلیل این حکم را در بند پنجاه و دو آورده است. آن جا که اهورامزدا به زرتشت می گوید : « ای سپیتمان زرتشت ، چنین کسی اشموغ نا اشونی است که در این جهان استومند بخواهد نا پاکی را پاک کند ، بی آنکه شیوه های پاک کردن آلودگان را به روش دین مزدا آموخته باشد. » [6] یعنی کسانی که روش پاک کردن آلودگی ها به شیوه ی دین زرتشتی را بلد نیستند سزاور کشته شدن هستند نه احترام! گذشته از اینکه کشتن همه کسانی که حاضر به پذیرش قوانین دین زرتشتی نیستند ، بنا به تصریح اوستا کردار نیک شمرده می گردد. [7] و در اوستا ، وندیداد ، فرگرد هجده ، بند پنجاه و چهار آمده است که هرکس پس از پانزده سالگی کمربند مقدس زرتشتی ، مشهور به گشتی ، نبندد همسر و همبستر دروج اهریمنی خواهد بود و نیروهای شرور تباه کننده روح او را به زشتی می کشانند. 

آنچه تا اینجا بیان گردید ، تنها نمونه هایی اندکی بود از نقض ادعای دروغین رهبران جامعه ی زرتشتی ، و می بینیم که همه ی این گفتارها ریشه در گاتها دارد. آن چنان که برای مثال در ترجمه موبد رستم شهزادی ، هات چهل و پنج ، بند یکم ؛ سراینده ی گاتها ، کسانی که مخالف باورهای او هستند را به دروغ و تباهی و گمراهی متهم می کند. همچنین در هات سی و دو ، بند سوم ، سراینده ی گاتها مخالفین و دگراندیشان را لایق احترام نمی داند و آنان را کژ اندیش و تیره دل می نامد. در ترجمه پروفسور شوشتری نیز مواردی فراوان از برخورد زرتشت با پیروان دیگر ادیان مشاهده می کنیم آن چنان که وی مخالفین خود را تباه کننده ی جان ، گمراه کننده و پیرو دروغ می داند. و در هات چهل و پنج ، بند سوم به صراحت می گوید که هر کس مثل من فکر نکند و مثل من عمل نکند در پایان زندگی بدبخت خواهد شد: « اکنون فرا گویم از چگونگی برترین زندگی ، آنکه به من داناترین اهورامزدا برگفت و او که میان شما سخن مرا نه ورزید و عملی نکرد ، چنانکه من دانسته ام و چنان که فراگویم ، برای چنین کس در پایان زندگی اش وای خواهد بود. » [8] در هات پنجاه و یکم ، بند سیزدهم ، ناراستان را تباه ، منحرف ، فرزند دروغ و نادان می نامد. [9] و در هات چهل و نه ، بند سوم میگوید : « پیروی ناراستی بر تباهی و آزار است . از این رو پیوستگی وهومن را خواهم خواست و از همه نوع دوستی با پیروان ناراستی احتراز خواهم کرد. »  که در این گفتار، سراینده به صراحت از دوستی و احترام به پیروان ناراستی دوری می کند. [10] سراینده ی گاتها در هات سی و یک ، بند هجدهم ، مردمان را از گوش دادن به سخنان مخالفین خود باز می دارد و آنان را دروغ پرست می نامد: « هیچ یک از شما نباید که به سخنان و حکم دروغ پرست گوش دهد زیرا که او خان و مان و شهر و ده را دجار احتیاج و فساد سازد. پس با سلاح او را از خودتان برانید. » [11]

اگر منصفانه گاتها را مطالعه کنیم، درخواهیم یافت که در متن گاتها ده ها بار به پیروان دروج ( دروغ ، ناراستی ) وعده ی تباهی و نابودی داده شده و بارها از آنان ابراز بیزاری شده است و البته می دانیم که بنا بر گاتها، هرکسی که تفکرات زرتشت را نپذیرد، مصداق ناراستی است. در واقع مفهوم راستی از دید گاتها فقط در شخص زرتشت است نه دیگر ادیان و مذاهب، آن چنان که در هات چهل و پنجم بند سوم آمده است: « می  خواهم سخن بدارم از آنچه در آغاز این جهان مزدا اهورای دانا مرا از آن آگاه نمود ، کسانی که در میان شما به آیین وی آن چنان که من می اندیشم و می گویم دل ندهند ، در انجام دنیا پشیمان گشته افسوس خورند. » [12]حال که روشن شد زرتشت هر عقیده و اندیشه ای غیر از باورهای خود را مصداق ناراستی و دروغ می داند، گفتاری دیگر از گاتها ارائه می کنیم، هات سی و سه ، بند دوم : « کسی که به دروغ پرست بد کند چه با گفتار و چه با پندار ، چه با دستها و یا اینکه به پیروش نیکی آموزاند ، این چنین کسان کام مزدا اهورا و خواست وی به جای آورند. » [13]

پی نوشت :

[1]. اوستا ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم ، 1391 هـ ش ؛ نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، جلد 2 صفحه 847

[2]. وندیداد ، پژوهش ژام دارمستتر ، ترجمه موسی جوان ، صفحه 246، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش

[3]. اوستا ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، 1391 هـ ش ؛ نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، جلد 2 صفحه 776

[4]. همان ، جلد 1 صفحه 246 

[5]. همان ، جلد 2 صفحه 762 

[6]. همان ، جلد 2 صفحه 780 

[7]. نگاه کنید به اینجا ، بر اساس متن اوستا

[8]. گاتها سروده های زرتشت ، پروفسرو عباس شوشتری ؛ انتشارات فروهر ، تهران ، چاپ دوم ، 1379 ، صفحه 145 - 144

[9]. همان ، صفحه 207 و 208

[10]. همان ، صفحه 185 – 186

[11]. ابراهیم پورداود ، گاتها ، انتشارات اساطیر ، چاپ دوم 1384 ، صفحه 157 

[12]. همان ، صفحه 207  

[13]. همان ، صفحه 482

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

دوست عزیز شما صلاحیت صحبت کردن راجع به دین زرتشتی رو ندارید ،حرفایی که میزنید رو اگر یک زرتشتی بشنوه بهتون خواهد خندید و من اینو اثبات میکنم . در مورد اول شما اریایی ها در ابتدا دیو ها و اهورا های متعدد رو میپرستیدند که با ظهور زرتشت دیوها به اهریمنان تبدیل شدند و یگانه پرستی اهورایی اغاز شد .حال زرتشتی که دوباره به دیوپرستی و شرک بازگردد دیو زده میگویند و هیچ ربطی به مابقی ادیان نداشت ! در حالی که شما گفتید دیو زدگان شامل تمام غیر زرتشتیان است که اشتباه بود ! در مورد دوم هم به اختصار دیو زدگی رو توضیح دادم و ربطی به سایر ادیان چون یهودیت نداشت و دیو زده در حکم همان مشرک شماست. و در اخر برای اینکه خیال شمارو راحت کنم وندیداد تماما دستورات مبارزه با دیوها یا خدایان متعدد پیش از زرتشت است و هیچ ارتباطی به سایر ادیان ندارد و تمامی تفاسیر شما جز مشتی یاوه ناشی از کمبود مطالعات نبوده است . حداقل به نام «وندیوداد» توجه میکردید !

«پل دو بروی» زرتشت شناس معروف فرانسوی در کتابش تاریخ فلسفه ی زرتشت مي نويسد: « هيچ صفحه ا ی از کتابهای تاريخ نميتواند گواه دهد که يک نفر بزور به انديشه زرتشت وارد شده باشد. اگر جز اين بود زمانی که ايرانيان امپراتوری جهانی درست کرده بودند، يونان و هند و مصر و تمام خاور ميانه و نيمی از آفريقا زرتشتی شده بودند».

خوب به نظر تو دروغی كه پل دوبروی گفته راسته ؟ دروغش رو باور كردی؟ حاضری از دروغش دفاع كنی ؟ من از كتابهای تاريخی ايرانی و زرتشتی برای تو سند بيارم كه زرتشت و پيروانش بسياری را به زور شمشير زرتشتی كردند، قبول خواهی كرد؟ يا لجبازی ميكنی؟ حاضر به مناظره هستی؟ اگر هستی برای ابتدای كار به اين چند سؤالم پاسخ بده: 1. نظرت درباره كتيبه كرتير چيه ؟ 2. نظرت درباره متن زرتشتی يادگار زريران چيه؟ 3. نظرت درباره داستان گسترش زرتشت كه در شاهنامه فردوسی مفصل اومده چيه ؟ 4. يشتهای اوستا از جهت تاريخی قابل قبول هست ؟ يا دروغ هست؟ 5. مكتوبات بلعمی درباره تاريخ ايران باستان را قبول داری يا نه ؟ 6. نظرت درباره كتيبه بيستون كه داريوش نوشت چيه؟ لطفاً به ترتيب و شماره بندی به اين سؤالات جواب بده تا برسيم سر مناظره

در ارتباط وندیداد توضیحات کافی دادم که الان وقت کردم تا شبهات گاتاهارو که چند مورد استناد کردید بدم کاش جاتونو به چند نفر اگاه تر میدادید ! لازم است بدونید که مردم ایران پیش از ظهور زرتشت میترایی بودند و روحانیون انها ، کرپان ها ، کاوی ها یا بهتر بگم مغ ها بودند ! در یسنه 45 بند 1 که فرمودید به معنی توهین به سایر ادیان هست میخوانیم : »ﺍﯾﻨﮏ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﺩﺍﺭﻡ، ﮔﻮﺵ ﺑﺪﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ، ﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﻨﻮﺩﻧﯿﺪ،ﻭ ﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻓﺮﺍ ﺁﻣﺪﻩﺍﯾﺪ، ﻫﻤﻪﯼ ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﺴﭙﺮﯾﺪ، ﻣﺒﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ، ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ ﺑﺪ، ﺩﮔﺮﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺒﺎﻩ ﮐﻨﺪ، ﻭ ﺩُﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﺶ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﺍﻫﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.» دقت کنید زرتشت میگوید مبادا اموزگاران بد [ مغان] باز هم [ به بازهم دقت کنید] شمارا گمراه کنند .این ازین که مشخص شد منظور زرتشت مغان ستمگر میترایی بود که با شراب خواری و قربانی کردن حیوانات مفید برای کشاورزی ارتزاق میکردند و مردم را فریب میدادند . هات 32 بند 3 هم میگوید کسانی که شمارا میستایند ( یعنی مغان یا کرپانها و کاوی های ستمگر که مردم ساده دل را فریب میدادند و حیوانات مفیدشان که در کشاورزی سودمند بودند قربانی میکردند ! وقتی51بند 13 رو میخوندید کاش بند 14 رو هم میخوندید که مشخص میکنه خطابش به کرپانهاست : «ﮐﺮﭘﻦﻫﺎ(مغان)، ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺁﯾﯿﻦ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺳﺎﺯﯼ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ...» و الی اخر ... فک میکنم به خوبی توضیح دادم که منظور زرتشت مغان ستمگر و کرپن ها و کاوی های روحانی نما بوده .اما در اثبات اینکه کرپن ها شایسته احترام و جهاد زرتشت بوده اند یا نه خودتون میتونید راجع به اونا تحقیق کنید ! ولی مطمین باشید بی احترامی به سایر ادیان به هیچ وجه در گاتاها نیست و در اشتباهید چون زرتشت در گاتاها تماما با روحانی نمایان سودجو مبارزه میکرد ودر اخر : (ﺍﯼ ﻣﺰﺩﺍ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ،بﺎ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﯼ ﺧﻮﯾﺶ ، بﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺗﻦ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻭ ﯾﺎﺑﺶ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ ،و ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﻥ ﺩﻣﯿﺪﯼ ،و ﺑﻪ ﻣﺎ ، تﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﺩﺍﺩﯼ ،خﻮﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﺧﻮﯾﺶ را به ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺑﺮﮔﺰﯾنیم.)یسنا 31 بند 11

سلام shirin گرامی؛ عقده ای ندارم که توهین های شما را با توهین پاسخ دهم . اما در هر صورت : 1) کمربند گشتی نبستن ربطی به دیوزده ها ندارد بلکه شامل همه غیر زرتشتیان می شود . 2 ) گاتها خواندن یا نخواندن نیز همچنین 3 ) از سایر قسمتهای اوستا نیز سند ارائه ششد نه فقط وی دئو دات ! به جای متهم کردن دیگران اسناد ارائه شده را دوباره و دقیق بررسی کنید .

شبهات گاتاهارو هم پاسخ دادم و مشخص کردم که سروده های مورد نظر شما در جهاد بر علیه مغان سروده شده اند ، البته من موظف به پاسخ گویی راجع به وندیداد نیستم ولی وندیداد میگوید «کسی که به مدت سه سال کشتی نبسته باشد» مشخصه که خطاب این بند به منی که هیچ وقت کشتی نبسته ام نیست بلکه خطاب به زرتشتیانیست که زمانی کشتی بسته اند و به مدت سه سال ترک کرده اند ، که مشخص میکند از دیو پرست شده است . وقتی وندیداد زمان سه سال را مد نظر میگیرد یعنی ان شخص از زمانی که گاتاها خوانده تا سه سال اگر نخواند ... قصد توهین هم نداشتم

شبهات گاتاهارو هم پاسخ دادم و مشخص کردم که سروده های مورد نظر شما در جهاد بر علیه مغان سروده شده اند ، البته من موظف به پاسخ گویی راجع به وندیداد نیستم ولی وندیداد میگوید «کسی که به مدت سه سال کشتی نبسته باشد» مشخصه که خطاب این بند به منی که هیچ وقت کشتی نبسته ام نیست بلکه خطاب به زرتشتیانیست که زمانی کشتی بسته اند و به مدت سه سال ترک کرده اند ، که مشخص میکند از دیو پرست شده است . وقتی وندیداد زمان سه سال را مد نظر میگیرد یعنی ان شخص از زمانی که گاتاها خوانده تا سه سال اگر نخواند ... قصد توهین هم نداشتم

سلام ناشناس گرامی ؛ درباره ی گاتها : در هات 45 بند 3 ، مربوط به « هر کسی که مانند زرتشت فکر نمیکند » است نه فقط مغان . در مابقی موارد نیز همین است . زرتشت دائماً پیروان ناراستی و و دگراندیشان را ناپاک و پلید معرفی میکند نه فقط مغان دیویسنا را . گرچه در مواردی هم از کرپانها و کوی و اوسیچ و ... هم نام می برد . در وندیداد هم ۀنچه شما گفتید شاید مربوط به مرتدها باشد اما غیر زرتشتیان را هم در بر می گیرد . در فرگرد 16 بند 18 هرکسی که از زرتشت اطاعت نکند سزاوار مرگ است . در فرگرد 18 بند 54 هرکس بعد از 15 سالگی کمربند مقدس نبندد پلید و اهریمنی شمرده می شود.

واقعا منزجر کننده اید ، من به شما میگویم تمام گاهان ماجرای شورش زرتشت بر علیه مغان میتراییست و به تمام مواردی که گفتید هم پاسخ دادم ،بارها گفتم تنها گاهان کتاب زرتشتیان است ،ولی شما به وندیداد استناد میکنید درست مانند این است که من برای متهم کردن اسلام به تورات که تایید شده قران است استناد کنم . هات 45 بند 3 مربوط مردم ایران بوده که بر علیه مغان بشورند ،اگر میدانست روزی کسی مثل شما این چنین به یک بند جمله او گیر میدهد با دقت بیشتری مینوشت ! بعدشم شما لطف کن برو قران بخون ببین از کر و کور و خر و بوزینه و زنازاده چه ها بار غیر مسلمانان کرده !

سلام shirin گرامی ؛ همینکه نظرات شما را نشان می دهیم ، بیانگر این است که برای دیدگاههای شما ارزش قائلیم . گرچه شما به ما توهین میکنید . اما درباره ی گاتها ، بلکه در گاتها زرتشت با کویها و گرهما و اوسیچ و کرپانها مقابله کرده است اما نه فقط اینها . بلکه زرتشت با همه ی کسانی که به او ایملان نمی آوردند دشمنی می کرد . حتی در هات 45 بند هم میگوید که هرکسی مثل من فکر نکند و عمل نکند . دقت کنید : هر کس ... وندیداد هم در طول هزاران سال گذشته همواره حجت شرعی برای زرتشتیان بود . امروزه آن را سانسور می کنند . اما از اصل حجیت آنان چیزی کم نمی شود . در قرآن هم خطاب آن حیوانات فقط به غیرمسلمانان نیست بلکه به هر انسانی است که حق را بپوشاند . مسلمان باشد یا غیر مسلمان . سپاس

در هات 45 گفته مردم باید همچون من این پیام را بفهمند و با استفاده از ان زندگی خود را بهتر کنند وگرنه انها دچار افسوس و پشیمانی میشوند...

سامان عزیز قاعده این نیست که من به هر سوال شما جواب بدم و در نهایت به وندیداد پناه ببرید که نوشته همان مغان ملعون میترایست مغان ظالمان سودجویی بودند که مورد نفرت زرتشت بودند و به عقاید ادیان دیگر احترام نمیگذاشتند و تحت تاثیر همین مغان سلسله ساسانیان برافتاد وگرنه هخامنشیان تحت تاثیر زرتشت بودند و مردم را در پرستش خدایان ازاد میگذاشتند ، کورش تنها اهورا را میستایید در حالی که مثلا شاپور ساسانی اردویسر اناهیتا میترایی را هم به همرا اهورا ستایش میکرد ،واقعا کدام اوستاشناس وندیداد را از زرتشت میداند ؟ زرتشت هیچگاه از اهورا کلامی به ان صورت که در ویسپرد و وندیداد است نشنیده است و این متون تحت تاثیر یهودیان بیسواد به اوستا افزوده شد . زرتشت در گاهان تنها اهورا را میستاید در حالی که در بخش های دیگر ایزدان میترایی چون اردویسر اناهیتا را هم ستایش میکند ! من زرتشت رو به پیامبری قبول ندارم ولی انصافا شایسته این همه توهین و سخت گیری نیست ، اگر همینگونه که زرتشت رو نقد میکنید اسلام رو نقد کنید جز چند صفحه چیزی از ان باقی نخواهد ماند ! انصاف داشته باشید !

سلام shirin گرامی ، همین ساسانیان اگر نبودند امروزه گاتها هم وجود نداشت . هخامنشیان هم مردم را در دین آزاد میگذاشتند بتوانند بر مردم حکومت کنند. زرتشت هم همواره در حال مبارزه با خدایان مردم بود . کوروش هم مردوک پرست بود . درباره ی وندیداد هم بزرگترین رهبران زرتشتی از جمله موبد آذرباد مهراسپندان و دیگر نویسندگان اوستا وندیداد را ترجمه سخنان زرتشت و اهورامزدا می دانستند. درباره اسلام میتوانید به سایتها پاسخگویی به شبهات مراجعه فرمایید.

موبد اذرباد مهر اسپندان باید هم وندیداد را جز سروده های زرتشت بداند چون قاعده این است وقتی کسی کتب دینی را تحریف میکند بگوید اینها سخنان خدوند است چون اگر بگوید کلام خود من است پشیزی ارزش و اعتبار نخواهد داشت ،حواریونی که انجیل را تحریف کردند هر کدام مدعی بودند انجیل الهی با انهاست .در جدال خلیفه عثمانی و علی ع هم هر کدام مدعی بودند قران اصلی همراه انانست چنانکه در حال حاضر فرقه شیعه معتقد به تحریف قران است و میگویند قران اصیل را مهدی عج می اورد . پس خلیفه عثمانی هم نوشته های خود را الهی میدانست و نگفت قران را تحریف کرده ام(دقت کنید فقط یک مثال بود) منظور من متخصصین یا اوستاشناسان جدید هستند که متوجه تحریف ها میشوند .یکی از راه های تسلط بریک ملت ترویج عقاید خود بر انهاست چنانکه اعراب با ما کردند و 1400 سال است که کعبه را که حاوی یک شهاب سنگ است را تبدیل به یکی از پر درامد ترین اماکن زیارتی کردند ... حال به متخصصین هم اجازه ازمایش فرازمینی بودن انرا نمیدهند ...در مورد دین کورش منشور او در دسترس است و نام اهورا مزدا بارها تکرار شده است اگر مثلا اگر من با عقاید مجهول به پیامبر اسلام پسوند(صلی علی...) می افزایم دلیل به مقبولیت او نیست. در مورد زرتشت هم فک نمیکنم با توجه به مطالب دیگرتان صلاحیت صحبت راجع به اورا داشته باشید !

سلام shirin گرامی ، درباره ی موبد آذرباد مهراسپندان و موبد تنسر و ... ؛ پس شما قائل به خائن بودن این افراد هستید ؟ اگر اینان خائن بوده اند پس چگونه به گاتهایی که آنها مکتوب کرده اند اعتماد می کنید ؟ گاتهایی که امروز وجود دارد در اثر کتابت آنان باقی مانده است . درباره ی کعبه و قرآن هم سخنانتان ارتباطی به موضوع بحث ندارد . میتوانید از سایتهای پاسخ به شبهات جستجو کنید . درباره ی منشور کوروش : در این منشور هیچ اسمی از اهورامزدا نیامده است . در عوض کوروش به پرستش مردوک اقرار می کند : http://www.adyannet.com/news/1183

اگردین اسلام را بدون درنظرگرفتن خشونتهای موجوددرقرآن ودستورات غیرانسانی آن درنظرنگیریم فقط یک موردآن آنهم کاری که پیامبراسلام با قبیله بنی قریظه که کشاورزان یهودی بودند وحاضربه دادن زمینهایشان به مسلمانان نبودندآنها را محاصره کردند درحالی که انها حاضربه ترک دیار ودادن زمینهایشان وتسلیم شده بودنداما پیامبراسلام راضی نشد ودستورداد 900نفرازجوانان ومردان انها راعلی وزیبرگردن بزنند وزنان وکودکان انها به کنیزی گرفته شودواموال انهامصادره شود.ارشادشیخ مفید ج1ص 111،تاریخ طبری ج3 ص 1088-1091

سلام زرتشت گرامی ، ما از رفتار پیامبر با یهود بنی قریظه حمایت می کنیم و اگر موقعیتی پیش آید دوباره و چندین باره آن را تکرار خواهیم کرد. مسلمین با یهود بنی قریظه در صلح بودند. اما یهودیان در جنگ احزاب علیه مسلمانان پیمان شکنی کردند. حکم پیمان شکنی در جنگ از دید خود یهودیان نیز اعدام است. به همان منابعی که معرفی کردید مراجعه فرمایید. گذشته از اینکه شخص اشو زرتشت خود عامل پیمان شکنی علیه ترکان و مسبب قتل عام مردم ترکستان بوده است. این را فراموش نکنید . به هر روی ؛ پیشاپیش ورود شما را به اسلام تبریک می گوییم . در آینده ای نزدیک اسلام بر خانه ی شما مسلط خواهد شد، یا با عزت یا با ذلت در مقابل اسلام زانو خواهید زد. سپاس

یک سوال آیا زردشت رو حیوانات درنده بدنش رو خوردند ؟ یه قانون در مورد نبیها و معصومین هست که بدنشون رو حیوانات درنده نمی تونن بخورن چرا زردشت یا زرتشت بدنش توسط حیوانات درنده خورده شده؟

در روایات اسلامی آمده که حیوانات درنده زرتشت را خوردند. در منابع تاریخی و باستانی زرتشتی هم دفت مردگان حرام است. بلکه مردگان را به لاشخورها میدهند تا بخورند. اصطلاحاً درون دخمه ها میگذارند. شاید واقعاً منشأ این باور همان باشد. یعنی از سرنوشت زرتشت الگوبرداری کرده باشند. شاید هم خیر .

سید اسماعیل عزیز ، زرتشت به ضرب شمشیر تورانیان زخمی شد و بر اثر ان ضربت درگذشت .چطور اون قانون مذکور رو اثبات میکنید ؟ این چه حرفیه که انبیا و معصومین توسط حیوانات خورده نمیشن ؟ این قانون از کی شنیدید ؟ کدوم یک از پیامبران معصوم بودند ؟ نام ببرید ؟

بسم الله الرحمن الرحیم ؛ با اجازه سید اسماعیل عزیز ؛ shirin گرامی ؛ کشته شدن زرتشت توسط تورانیان در متون تاریخی پهلوی بیان شده است. امروزه زرتشتیان حاضر به پذیرش متن اوستا هم نیستند چه رسد به متون پهلوی. متأسفانه . بر این اساس چگونگی مرگ زرتشت روشن نیست.

اقای سامان زرتشتیان اجسادشونو رو جلوی لاشخورها مینداختن ،بودایی ها و هندوها میسوزوندن و شما به تقلید از یهودیها جلوی مور و ملخ ...بعدها همین مور ملخ ها که گوشت عزیزانتونو خوردن محصولات کشاورزیتونم نوش جان میکنن ... قصد شوخی داشتم ... زرتشتیان وندیداد رو به عنوان سخنان زرتشت قبول ندارن و اونهارو با قصد و غرض میدونن وگرنه میشه ازین کتاب یه استفاده هایی کرد .نمیدونم کجا شنیدم که یه ملا سقراط رو پیامبر میدونست ، گرچه توهمی بیش نیست ولی سقراط رو گرگ خورد .

سلام و تشکر ***

سلام و تشکر از بابت مطالب خوب شما ***

گمان نکنم این نگارش چیزی بجز توهین بلشد شما فقط توهین میکنید چون مسلمان هستین خود،قران سراسر توهین هست

سلام. آنچه گفته شده با سند و مدرک است. در مقابل همه فحشهایی که باستانگرایان به اسلام نثار میکنند، انتظار دارید با سند و مدرک هم جواب ندهیم ؟

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.