افزودن نظر جدید

اگردین اسلام را بدون درنظرگرفتن خشونتهای موجوددرقرآن ودستورات غیرانسانی آن درنظرنگیریم فقط یک موردآن آنهم کاری که پیامبراسلام با قبیله بنی قریظه که کشاورزان یهودی بودند وحاضربه دادن زمینهایشان به مسلمانان نبودندآنها را محاصره کردند درحالی که انها حاضربه ترک دیار ودادن زمینهایشان وتسلیم شده بودنداما پیامبراسلام راضی نشد ودستورداد 900نفرازجوانان ومردان انها راعلی وزیبرگردن بزنند وزنان وکودکان انها به کنیزی گرفته شودواموال انهامصادره شود.ارشادشیخ مفید ج1ص 111،تاریخ طبری ج3 ص 1088-1091
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.